Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Występki w posiadłościach cystersów pelplińskich na kartach Kroniki Pelplińskiej

Seweryn Pauch

 

Występki w posiadłościach cystersów pelplińskich na kartach Kroniki Pelplińskiej

 

 

 

Streszczenie

 

Artykuł niniejszy przedstawia zdarzenia o charakterze przestępczym, zapisane na kartach Kroniki Klasztoru Świętego Zakonu Cystersów w Pelplinie. Źródło to, spisane w XVII wieku, stanowi cenny przyczynek dla poznania lokalnej historii konwentu. Obok wielu informacji o życiu codziennym i politycznym Pelplina, jak też Pomorza, kronikarze spisywali na bieżąco, zachowując dbałość o szczegóły, wydarzenia z życia ludzi marginesu społecznego.

Materiał wykorzystany w tekście zebrano, dokonując analizy treści rzeczonej kroniki. Prezentowany artykuł jest więc katalogiem zawierającym wykaz różnorakich przestępstw, uznanych przez kronikarzy za godne zanotowania, potępienia i ukarania. Cystersi, ku przestrodze, opisywali kradzieże, pobicia, morderstwa, których dopuścili się ludzie różnych stanów i zawodów.

W artykule zaprezentowano informacje o autorach kroniki, przybliżono niektóre postacie i miejsca, których losy uwikłane były w opisane sytuacje. W swoim głównym zrębie tekst dotyczy epizodów z życia osób łamiących prawo w XVII wieku w okolicy klasztoru pelplińskiego i jego włościach. Przeanalizowano także pochodzenie społeczne i konsekwencje, jakie ponieśli sprawcy tych czynów.

 

Słowa kluczowe: Kronika Pelplińska, Pelplin, przestępczość, wiek XVII

 

 

 

Summary

Crime Acts in Pelplin Cistercian Estates in the Light of the Chronicle Archives

 

This article presents instances of the criminal activity archived in the Pelplin’s Chronicle of the Cistercian Monastery. The archives written in the 17th century make a priceless contribution to understanding the local history of the order. Among the entries about the everyday and political life of Pelplin and the Pomeranian region the chronicles also give some details about the margins of the society. The research material used in this article was collected through the analysis of the chronicle. The paper enumerates various crimes that the authors thought were worth mentioning, condemning and punishing. Thefts, beating and murders committed by people of different social estate and occupation were described by the Cistercians as a warning for others.

The article includes some information about the chronicle authors as well as the people and places that were connected with the described deeds. The main part of the paper refers to the criminals from the 17th century operating in the vicinity of the Pelplin Abbey. The paper also analyses the social background of the perpetrators and painful consequences they suffered.

 

Keywords:The Pelplin Chronicle, Pelplin, crime, 17th century

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH