Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Wulnerabilność w życiu i filozofii Emmanuela Mouniera

Ks. Marek Łangowski

WSD Pelplin

 

Wulnerabilność w życiu i filozofii Emmanuela Mouniera

 

 

 

Streszczenie

 

Pytanie o wulnerabilność osoby ludzkiej jest pytaniem o rolę i miejsce osoby kruchej i wrażliwej w świecie, którego uwarunkowania środowiskowe jako niezliczone faktory mają wpływ na jej integralność, zdrowie i życie. Wulnerabilność to cecha kondycji każdego bez wyjątku człowieka, wyrażająca się w podatności na bycie zranionym, którą należy rozumieć szeroko w sensie ludzkiej śmiertelności, słabości, zależności i utraty autonomii. Pojęcie wulnerabilności niesie ze sobą bogate znaczenie antropologiczne i etyczne. Personalizm Emmanuela Mouniera jest filozofią, która przez swój szacunek dla złożoności kondycji ludzkiej, podejmuje problematykę sensu ludzkiej wulnerabilności. Odczytanie godności i wolności osoby granicznie wulnerabilnej staje się możliwe przez zaangażowanie poznawcze rozumu i wiary.

 

Słowa kluczowe: cierpienie, miłość, Mounier Emmanuel, osoba, personalizm, wulnerabilność

 

 

 

Summary

Vulnerability in Life and Philosophy of Emmanuel Mounier

 

The question about the vulnerability of a person is a question about the role and the place for a fragile and sensitive person in the world. The environmental conditions are some of the factors affecting his or her integrity, health and life. Vulnerability is a feature common to every man, expressed in the susceptibility to being hurt. This ought to be interpreted broadly in the sense of human mortality, weakness, dependency and the loss of autonomy. The concept of vulnerability has got a rich anthropological and ethical dimension. The Personalist philosophy of Emmanuel Mounier is a philosophy that - out of respect for the complexity of the human condition - makes the issue of the meaning of the human vulnerability combining it with the theme of suffering and love. Mounier, a French philosopher and the founder of the periodical Esprit, experienced the presence of his deeply vulnerable daughter Françoise who due to her severe disability had a very limited ability to communicate with her father. Her vulnerability, however, though making it seem she was not really present, became for the philosopher just a veil of mystery of the presence of another person. As such, she requires respecting her dignity and freedom despite strongly reduced psychophysical autonomy. One can discover the presence of more than cognitive abilities of human reason and this demands a commitment of faith. The word “wulnerabilność” (vulnerability) in Polish is a neologism that requires more scientific support in order to be able to serve successfully in the philosophical debate in Poland.

 

Keywords:love, Mounier Emmanuel, person, Personalism, suffering, vulnerability

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH