Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Określenia, imiona i personifikacje demonów oraz ich pochodzenie według apokryficznego Testamentu Salomona

Ks. Wojciech Kardyś

WSD Pelplin

 

Określenia, imiona i personifikacje demonów oraz ich pochodzenie według apokryficznego Testamentu Salomona

 

 

 

 

Streszczenie

 

Testament Salomona ukazuje mocno rozbudowany świat demonów. Próbując go całościowo sklasyfikować, zauważamy brak wyraźnej hierarchii złych duchów. Najlepszym kluczem usystematyzowania demonologii zarysowanej w piśmie jest przywołanie ich określeń i imion. Często spotykamy zwyczajne określenia, takie jak „demon” czy „duch”, czasem z towarzyszącymi im dookreśleniami. Kolejną grupę stanowią istoty określane obrazowo lub opisowo, w przypadku których autor podkreśla ich wielkość („Wielki”), ilość („Legion/Legiony”), siłę („okrutny”), cechy wyglądu zwierzęcego („lew”, „pies”) czy przymioty („lubieżny duch”). Cała kolejna grupa demonów została nazwana po imieniu. Wśród ich imion zauważamy te, które pochodzą z tradycji biblijnej (np. Beelzebul), judaistycznej (np. Asmodeusz), mitologicznej (np. Onoskelis, Horopel, Obizut), a także z terminologii astrologicznej (np. Wielka Niedźwiedzica). Ostatnią kategorię stanowią złe duchy, których imiona mają charakter personifikacji (m.in. Fałsz, Rozpacz). Część postaci demonicznych to istoty rodzaju żeńskiego (np. Enefigos).

 

Słowa klucze: demony, złe duchy, demonologia pozabiblijna, Testament Salomona

 

 

 

Summary

The Designations, Names and Personifications of Demons
and Their Provenance According to the Pseudoepigraphical
Testament of Solomon

 

The pseudoepigraphical Testament of Solomon presents the most developed world of demons. If we try to classify them, we find a difficulty because of the lack of a clear hierarchy of spirits. That is why it seems that the best key to characterise the demonology of this writing is the presentation of designations and names of particular demons. The most frequently used terms that we may find in the book are the ordinary designations such as “demon” or “spirit”. They are sometimes followed by qualifiers (especially in the case of the latter one). The second group consists of the creatures which are named after their visual or descriptive designations by which the author underlines their greatness (“the Great One”), quantity (“legion/legions”), strength (“a cruel spirit”), the animal-shaped appearance (“lion”, “dog”) or attributes (“a lecherous spirit”). The next category of demons was described by using the proper names. They include Biblical names (e.g. Beelzeboul), ones belonging to the Judaic tradition (e.g. Asmodeus), the mythology of Greece (e.g. Onoskelis), Egypt (e.g. Oropel), Mesopotamia (e.g. Obyzouth) or even the astrological terminology (e.g. the Great Bear). The last group contains the names which are personifications of vices or evil features (e.g. Deception, Distress). Though most of the spirits are masculine, we may find a few feminine ones (e.g. Enephigos).

 

Keywords:demons, evil spirits, extra-biblical demonology, the Testament of Solomon

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH