Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Przemiany kulturowo-ideowe współczesności, jako znak zobowiązujący dla Kościoła. Interpretacja kultury według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Ks. Jarosław Babiński

UKSW Warszawa

 

Przemiany kulturowo-ideowe współczesności, jako znak zobowiązujący dla Kościoła.

Interpretacja kultury według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

 

 

 

Streszczenie

 

Jospeh Ratzinger/ Benedykt XVI uważa, że niepokojące zjawiska w przestrzeni współczesnej kultury, zwłaszcza wielopłaszczyznowo dokonująca się jej desakralizacja i laicyzacja, są wynikiem ciągłego funkcjonowania w dzisiejszym świecie sposobu interpretowania rzeczywistości w duchu oświeceniowego ratio. Jako antidotum przeciwko „kulturze kryzysu” formułuje postulat odkrywania na nowo aktualności i dynamizmu chrześcijaństwa. Niesie on w sobie moc zobowiązującą dla Kościoła, który – odczytując znaki czasu – ma dokonywać wciąż na nowo akomodacji swego działania, które determinuje nieustające wezwania do głoszenia Ewangelii w świecie.

 

Słowa kluczowe:Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, antropologia teologiczna, eklezjologia

 

 

 

Summary

Cultural and Ideological Transformations of Modernity
as a Binding Condition for the Church.
Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Interpretation of Culture

 

Joseph Ratzinger/Benedict XVI believes that some disturbing phenomena in the contemporary culture, especially its desacralisation and the multi-faceted secularization, are caused by interpreting the reality according to the Enlightenment ratio spirit. As a remedy against the cultural crisis he proposes reinvigorating of the dynamics and significance of Christianity. It is the binding force of the Church which should repeatedly accommodate her actions through the constant effort of reading the signs of time. The work of the Church is determined by the continuous mission to preach the Gospel in the world.

 

Keywords: Joseph Razinger/Benedict XVI, theological anthropology, ecclesiology

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH