Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIII

Rozprawy i przyczynki

Ks. Łukasz Pałubicki - Zofii J. Zdybickiej i Piotra Moskala
koncepcja filozofii religii 9

Adam Węsierski - Działalność najstarszego wiejskiego
chóru kościelnego „Orfeusz” w Śliwicach w latach 1873-1945 23

Ks. Wojciech Niemczewski - Śmierć metafizyki? 71

 

Ks. Edward Hinz - Józef, Stefan i Mieczysław Surzyńscy - reprezentanci
polskiej muzyki kościelnej na przełomie XIX i XX wieku 81

Ks. Edward Hinz - Michał Haydn - reprezentant muzyki kościelnej
epoki klasycyzmu 89

Ks. Krzysztof Bielawny - Księża marianie w raportach
urzędu bezpieczeństwa w latach 1949-1954 93

Krzysztof R. Prokop - Sakry i sukcesja święceń biskupich
pasterzy diecezji chełmińskiej w XVIII stuleciu 107

Jacek Kowalkowski - Wypisy ks. Alfonsa Mańkowskiego
z zaginionych dziś ksiąg metrykalnych.
Parafia Garczyn 1687-1780 135

 

pelplinensia

 

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej
20 października 2009

Bp Jan Bernard Szlaga - Dobrze zacząć i budować na skale 187

Ks. Antoni Bączkowski - Przemówienie rektorskie 191

Ks. Janusz Chyła - Sprawozdanie rektorskie 199

Karol Ciesielski - Przemówienie dziekana alumnów
w roku akademickim 2009/2010 205

Barbara Góra - Pelplin miasto Biblii 207

Bp Jan Bernard Szlaga - Wierność Chrystusa, wierność Kapłana 219

Tematy prac magisterskich Rocznika 2009 223

Wykaz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych 225

 

X Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

21 listopada 2009

Ks. Maciej Bała - Czy religia nadal jest wartością? 233

 

Tydzień Ekumeniczny

21 stycznia 2010

Ks. Krzysztof Różański - „Powrót” braci anglikanów? 245

 

Uroczystość św. Tomasza z Akwinu

w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej

28 stycznia 2010

Ks. Jacek Bramorski - Miłość więzią doskonałości
w życiu i posłudze kapłana 253

 

Spotkania formacyjne

duchowieństwa Diecezji Pelplińskiej

26-27 lutego 2010

Ks. Jarosław Kaźmierczak - Szkoły katolickie: szanse,
wyzwania, zagrożenia 287

Stanisław Sławiński - Katecheza w szkole - dlaczego i po co? 295

 

Sympozjum „Bądźmy świadkami miłości”

8 maja 2010

Ks. Adam Matuszewski - Jak rozmawiać z osobą po próbie samobójczej? 303

Ks. Piotr Krakowiak - Interdyscyplinarny charakter
opieki paliatywno-hospicyjnej: pomoc duszpasterska
i praca socjalna 309

Ks. Aleksander Radecki - Osoby niepełnosprawne
w życiu kapłana 321

Ks. Jaison Thazhathil i s. Lidwina - Być świadkami miłości
- cierpienie i charyzmat Matki Marii Teresy 335

Ks. Piotr Moskal - Sens śmierci 343

recenzje

Ks. Janusz Szulist - Maciej Tarkowski, Centra i peryferie
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
w okresie transformacji ustrojowej 357

 

TABLE OF CONTENTS

PELPLIN STUDIES VOLUME XLIII

Dissertations and monographs

Rev. Łukasz Pałubicki - Philosophy of religion concept
by Zofia J. Zdybicka and Piotr Moskal 9

Adam Węsierski - Activity of the oldest country church choir
“Orfeusz” in Śliwice in the years 1873-1945 25

Rev. Wojciech Niemczewski - Death of metaphysics? 73

Rev. Edward Hinz - Józef, Stefan and Mieczysław Surzyński
- representatives of the Polish church music
at the turn of the 19th and 20th c. 83

Rev. Edward Hinz - Michał Haydn
- representative of the church music of classicism 91

Rev. Krzysztof Bielawny - Marian Fathers
in the secret police reports in the years 1949-1954 95

Krzysztof R. Prokop - Anointment and succession
of the Bishops of the Diocese of Chełmno in the 18th c. 109

Jacek Kowalkowski - Extracts of the Rev. Alfons Mańkowski
from the lost registers. Parish of Garczyn 1687-1780 135

Pelplinensia

 

Inauguration of the academic year 2009/2010
in the Higher Theological Seminary of the Diocese of Pelplin
on 20 October 2009

Bp Jan Bernard Szlaga - Begin well and build on the foundation rock 187

Rev. Antoni Bączkowski - Rector’s speech 1191

Rev. Janusz Chyła - Rector’s report 199

Karol Ciesielski - Speech of the dean of seminarists
in the academic year 2009/2010 205

Barbara Góra - Pelplin, city of the Bible 207

Bp Jan Bernard Szlaga - Faithfulness of Christ, faithfulness of a priest 219

Topics of MA theses of the 2009 class 223

List of publications of the academic staff 225

X Pastoral Meetings in Pelplin

21 November 2009

Rev. Maciej Bała - Is religion still a value? 233

 

Ecumenical Week

21 January 2010

Rev. Krzysztof Różański - “Return” of our Anglican brothers? 245

 

Celebrations of St Thomas Aquinas

in the Higher Theological Seminary of the Diocese of Pelplin

28 January 2010

Rev. Jacek Bramorski - Love as the bond of perfection
in the life and service of a priest 253

 

Formation meetings of

the clergy of the Pelplin Diocese

26-27 February 2010

Rev. Jarosław Kaźmierczak - Catholic schools:
chances, challenges and risks 287

Stanisław Sławiński - Religious education at schools - why and what for? 295

 

Symposium Let’s witness love”

8 May 2010

Rev. Adam Matuszewski - How to talk to a person after a suicide attempt? 303

Rev. Piotr Krakowiek - Interdisciplinary nature of palliative
and hospice care: pastoral help and social work 309

Rev. Aleksander Radecki - Disabled people in the life of a priest 321

Rev. Jaison Thazhathil and sister Lidwina - To be a witness of love
- suffering and charisma of Mother Teresa 335

Rev. Piotr Moskal - The sense of death 343

 

revieWs

 

Rev. Janusz Szulist - Maciej Tarkowski, Centres and peripheries
of social and economic development of Poland
in the period of system transformation 357

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH