Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Jarosław Babiński - Kontrowersje wokół autorstwa zbioru
kazań w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie
przypisywanego ks. Franciszkowi Sawickiemu 17

Ks. Piotr Stachiewicz - Rozumienie ofiary w nauczaniu
kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

 

Ks. Edward Hinz - Ks. Michał Marcin Mioduszewski
- zbieracz i wydawca zbiorów pieśni religijnych 93

Ks. Edward Hinz - Georg Philipp Telemann
- wybitny kompozytor późnego baroku 97

Ks. Edward Hinz - Kompozycje religijne najwybitniejszego
reprezentanta szkoły weneckiej późnego renesansu
Giovanniego Gabrieliego 103

Ks. Edward Hinz - Thomas Tallis i William Byrd
- wybitni reprezentanci angielskiej muzyki religijnej
doby elżbietańskiej 107

Ks. Edward Hinz - Josquin des Prés
- najwybitniejszy kompozytor przełomu XV i XVI wieku 111

Bożena Macieja - Archidiakonaty i oficjałaty diecezji
kujawsko- pomorskiej 115

Ks. Wojciech Niemczewski - Koniec i narodziny człowieka
- «nowy człowiek» 141

Grzegorz Kloskowski - Sylwetki cystersów pelplińskich
w nekrologach i kronice 151

Mirosław Kuczkowski - Tercjarze św. Franciszka z Asyżu
w diecezji chełmińskiej 303

Adam Węsierski - Ksiądz proboszcz Ignacy Nawacki (1870-1948)
Przyczynek do dziejów parafii św. Katarzyny
w Śliwicach w latach 1928-1948 323

Ks. Łukasz Kątny - Historia Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 371

Ks. Anastazy Nadolny - Archiwum parafii św. Marcina
w Borzyszkowach. Inwentarz 383

Piotr Kitowski - Dział spadkowy kowala Michała Rychlowskiego
z 1773 roku. Przyczynek do badań nad stanem posiadania
wiejskiego rzemieślnika w dobrach cystersów pelplińskich
w drugiej połowie XVIII wieku 411

Ks. Ryszard Kuczer OMI - Teologiczne podstawy pokoju
w Orędziach na Światowy Dzień Pokoju Jana Pawła II 421

Ks. Robert Kaczorowski - Trudne wybory w nieludzkich czasach
Wspomnień Marii Drążkowskiej-Brant ciąg dalszy 443

Ks. Robert Kaczorowski - Trzy pieśni do Królowej Polski
z pelplińskiego śpiewnika wydanego w 1871 roku 449

Ks. Janusz Szulist - Pojęcie miłości Franciszka Drączkowskiego
jako modus interpretacyjny encykliki Caritas in veritate
Benedykta XVI 459

Manja Olszowsky - Klasztory w Løgum, Doberanie i Pelplinie
na drodze do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO 475

Ks. Wiesław Szuca - „Opcja na rzecz ubogich” w Listach Pasterskich
Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi na Wielki Post 485

pelplinensia

 

Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej
20 października 2010

Bp Jan Bernard Szlaga - Otwiera się czas nowego roku akademickiego 497

Ks. Antoni Bączkowski - Przemówienie rektorskie 503

Ks. Janusz Chyła - Sprawozdanie rektorskie
za rok akademicki 2009/2010 511

Tomasz Szcześniak - Wystąpienie dziekana alumnów 517

Ks. Wojciech Kardyś - Polemika z kulturą hellenistyczną w Mdr 6-9 519

Bp Jan Bernard Szlaga - W nowy rok z odwagą świętości 533

Tematy prac magisterskich rocznika 2010 535

Wykaz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych 539

 

Wizyta Nuncjusza Apostolskiego,

z okazji 140 rocznicy urodzin biskupa Dominika,

7 listopada 2010

Abp Celestino Migliore - Rola przedstawicieli Stolicy Apostolskiej
w organizacjach międzynarodowych 543

 

XI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

20 listopada 2010

Ks. Wojciech Węckowski - Kultura życia i kultura śmierci w mediach 547

 

Tydzień Ekumeniczny

20 stycznia 2011

Ks. Krzysztof Różański - Historia włączania się Kościoła
rzymskokatolickiego w ruch ekumeniczny 555

 

Uroczystość św. Tomasza z Akwinu

w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej

28 stycznia 2011

Ks. Piotr Roszak - Uczyć się rytmu mądrości, czyli lekcja
św. Tomasza z Akwinu o wzrastaniu 565

Ks. Piotr Roszak - Posługa sensu.
Kilka uwag o stylu uprawiania teologii
według św. Tomasza z Akwinu 571

 

Spotkania formacyjne

duchowieństwa Diecezji Pelplińskiej

25-26 lutego 2011

Ks. Wojciech Kardyś - Słowo Boże jako jedna z dróg pogłębiania
komunii z Bogiem - w świetle Adhortacji Apostolskiej
Benedykta XVI „Verbum Domini” 587

Table of contents

Pelplin Studies Vol. XLIV

 

Dissertations and monographs

 

Rev. Jarosław Babiński - Controversies about authorship of the collection
of sermons in the Pelplin Diocese Archive
attributed to Rev. Franciszek Sawicki 17

Rev. Piotr Stachiewicz - Understanding the sacrifice in teachings of
cardinal Stefan Wyszyński 23

Rev. Edward Hinz - Rev. Michał Marcin Mioduszewski
- collector and publisher of religious songs collections 93

Rev. Edward Hinz - Georg Philipp Telemann
- eminent composer of the late Baroque 97

Rev. Edward Hinz - Religious compositions of the most prominent
representative of the late Renaissance Venetian School
Giovanni Gabrielli 103

Rev. Edward Hinz - Thomas Tallis and William Byrd
- prominent representatives of the English religious music
of the Elizabethan period 107

Rev. Edward Hinz - Josquin des Prés
- the greatest composer of the turn of the 15th and 16th centuries 111

Bożena Macieja - Archdeaconates and officialates
of the Kujawy and Pomorze Diocese 115

Rev. Wojciech Niemczewski - End and birth of a human
- «the new human» 141

Grzegorz Kloskowski - Profiles of the Pelplin Cistercians
in obituaries and the chronicle 151

Mirosław Kuczkowski - Tertriaries of St. Francis
of Assisi in the Culm Diocese 303

Adam Węsierski - Provost Ignacy Nawacki (1870-1948).
Monograph on the St. Catherine parish in Śliwice
in the years 1928-1948 323

Rev. Łukasz Kątny - History of the International
Chopin Piano Competition 371

Rev. Anastazy Nadolny - Archive of the St. Martin
in Borzyszkowy. Inventory 383

Piotr Kitowski - Inheritance division
of the blacksmith Michał Rychlowski from 1773.
Cause of research on the assets
of a country craftsman in the Pelplin Cistercian
lands in the second half of the 18th century 411

Rev. Ryszard Kuczer OMI - Theological grounds for peace
in the speeches of Pope John Paul II on the World Day of Peace 421

Rev. Robert Kaczorowski - Difficult choices during inhumane times.
Continuation of Maria Drążkowska-Brant’s memoirs 443

Rev. Robert Kaczorowski - Three songs dedicated to the Queen of Poland
from the Pelplin songbook published in 1871 449

Rev. Janusz Szulist - Definition of love by Franciszek Drączkowski
as a modus interpretandi of
the encyclical Caritas in veritate by Benedict VI 459

Manja Olszowsky - Monasteries in Løgum, Doberan and Pelplin
on their way to the UNESCO World Heritage Sites List 475

Rev. Wiesław Szuca - “Option for the poor”
in the Pastoral Epistles of Pelplin Bishop
Jan Bernard Szlaga for Lent 485

Pelplinensia

Inauguration of the academic year 2010/2011
in the Higher Theological Seminary of the Pelplin Diocese
on 20 October 2010

Bp Jan Bernard Szlaga - Beginning of the new academic year 497

Rev. Antoni Bączkowski - Rector’s speech 503

Rev. Janusz Chyła - Rector’s report for the academic year 2009/2010 511

Tomasz Szcześniak - Speech of the dean of seminarists 517

Rev. Wojciech Kardyś - Polemic with the Hellenistic culture in Wis 6-9 519

Bp Jan Bernard Szlaga - With the courage of sanctity in the new year 533

Topics of MA theses of the 2010 class 535

List of publications of the academic staff 539

 

Visit of the Apostolic Nuncio,

on the 140th anniversary of birth of Bp Dominik,

7 November 2010

Abp Celestino Migliore - Role of the Holy See representatives
in international organizations 543

 

11th Pastoral Meetings in Pelplin

20 November 2010

Rev. Wojciech Węckowski - Culture of life and culture
of death in the media 547

 

Ecumenical Week

20 January 2011

Rev. Krzysztof Różański - History of involvement of
the Roman Catholic Church in the Ecumenical Movement 555

 

St. Thomas Aquinas Celebrations

in the Higher Theological Seminary of the Pelplin Diocese

28 January 2011

Rev. Piotr Roszak - Learning the rhythm of wisdom,
St. Thomas Aquinas’ lesson on development 565

Rev. Piotr Roszak - Ministry of sense.
Comments on style of doing theology
according to St. Thomas Aquinas 571

 

Formation meetings of

the clergy of the Pelplin Diocese

25-26 February 2011

Rev. Wojciech Kardyś - Word of God as one of the ways to strengthen
communion with God - in view of the Apostolic Exhortation
of Benedict XVI “Verbum Domini” 587

 

TABLE DES MATIÈRES

LES ÉTUDES PELPLINIENNES VOLUME XLI

DÉBATS ET CONTRIBUTIONS A L’ÉTUDE

l’Abbé Jarosław Babiński - Controverses autour d’authenticité
d’auteur du receuil de sermons dans les Archives
du diocèse de Pelplin attribuée à l’abbé Franciszek Sawicki 17

l’Abbé Piotr Stachiewicz - Compréhension du sacrifice
dans l’enseignement du cardinal Stefan Wyszyński 23

l’Abbé Edward Hinz - l’Abbé Michał Marcin Mioduszewski
- collectionneur et éditeur de recueils de chants religieux 93

l’Abbé Edward Hinz - Georg Philipp Telemann
- compositeur remarquable du baroque tardif 97

l’Abbé Edward Hinz - Compositions religieuses du représentant
le plus éminent de l’école vénitienne de la renaissance tardive
- Giovanni Gabrieli 103

l’Abbé Edward Hinz - Thomas Tallis et Wiliam Byrd
- Représentants remarquables de la musique religieuse anglaise
de l’époque élisabéthaine 107

l’Abbé Edward Hinz - Josquin des Prés -
compositeur le plus remarquable
à la charnière du XV-e et du XVI-e siècle 111

Bożena Macieja - Archidiaconés et officiaux
du diocèse de Coujavy - Poméranie 115

l’Abbé Wojciech Niemczewski - La fin et la naissance d’un homme
- «un homme nouveau» 141

Grzegorz Kloskowski - Silhouettes des cisterciens pelpliniens
dans des nécrologies et dans la chronique 151

Mirosław Kuczkowski - Tertiaires de Saint François d’Assise
dans le diocèse chelminskien 303

Adam Węsierski - Le curé Ignacy Nawacki (1870-1948)
- contribution à l’étude de l’histoire de la paroisse
de Sainte Catherine à Śliwice dans les années 1928-1948 323

l’Abbé Łukasz Kątny - Histoire du Concours
international de piano Frédéric Chopin 371

l’Abbé Anastazy Nadolny - Archives de la paroisse
Saint Martin à Borzyszkowy. Inventaire 383

Piotr Kitowski - Partage d’une succession
de forgeron Michał Rychlowski de l’année 1773.

Contribution à l’étude de l’état de possession
d’un artisan rural dans les biens des cisterciens pelpliniens
dans la seconde moitié du XVIII-e siècle 411

l’Abbé Ryszard Kuczer OMI - Bases théologiques
de la paix dans les Messages de Jean-Paul II
à l’occasion des Journées Mondiales de la Paix 421

l’Abbé Robert Kaczorowski - «Souvenirs» de Maria Drążkowska-Brandt
- des choix difficiles dans des temps inhumains - suite 443

l’Abbé Robert Kaczorowski - Trois chants à la Reine de la Pologne
du recueil pelplinien de chants de l’office publié en 1871 449

l’Abbé Jan Szulist - Notion de l’amour de Franciszek Drączkowski
en tant que mode d’interprétation
de l’encyclique Caritas in veritate de Benoît XVI 459

Manja Olszowski - Logum, Doberan et Pelplin - cloîtres en route
sur la Liste du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO 475

l’Abbé Wiesław Szuca - «Option en faveur des pauvres»
dans les Instructions Pastorales de l’Evêque
pelplinien Jan Bernard Szlaga pour le Carême 485

PELPLINENSIA

Inauguration de l’année académique 2010 / 2011

au Grand Séminaire du diocèse de Pelplin

le 20 octobre 2011

l’Evêque Jan Bernard Szlaga - Il s’ouvre le temps
de la nouvelle année académique 497

l’Abbé Antoni Bączkowski - Discours du Recteur 503

l’Abbé Janusz Chyła - Compte rendu de recteur
de l’année académique 2009 / 2010 511

Tomasz Szcześniak - Intervention du doyen des séminaristes 517

l’Abbé Wojciech Kadryś - Polémique avec la culture hellénistique
dans Sag 6-9 519

l’Evêque Jan Bernard Szlaga - Vers une nouvelle
année avec le courage de la saintété 533

Sujets de maîtrises des étudiants de l’année 2010 535

Liste des publications des travailleurs scientifico-didactiques 539

 

Visite du Nonce Apostolique

à l’occasion du 140-e anniversaire de la naissance

de l’évêque Dominik

le 7 novembre 2010

l’Archevêque Celestino Migliore - Rôle des représentants
du Saint-Siège dans les organisations mondiales 543

 

les XI-e Rencontres pastorales pelpliniennes

le 20 novembre 2010

l’Abbé Wojciech Węckowski - Culture de la vie et culture
de la mort dans les médias 547

 

Une semaine œcuménique

le 20 janvier 2011

l’Abbé Krzysztof Różański - Histoire de l’incorporation
de l’Eglise catholique romaine dans le mouvement œcuménique 555

 

Cérémonie de saint Thomas d’Aquin

au Grand Séminaire du diocèse de Pelplin

le 28 janvier 2011

 

l’Abbé Piotr Roszak - Apprendre le rythme de la sagesse
- autrement dit - une leçon de saint
Thomas d’Aquin sur une croissance 565

l’Abbé Piotr Roszak - Service du sens. Quelques remarques sur le style
de pratiquer la théologie d’après saint Thomas d’Aquin 571

 

Rencontres de formation du clergé

dans le diocèse pelplinien

du 25 au 26 février 2011

l’Abbé Wojciech Kadryś - la Parole de Dieu en tant que l’un des chemins
vers l’approfondissement de communion avec Dieu
- à la lumière de l’Adhortation
apostolique de Benoît XVI «Verbum Domini» 587

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH