Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLII

Wydanie specjalne

List Biskupa Pelplińskiego z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 13

Ks. Stanisław Grunt - Złoty jubileusz kapłaństwa
ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 15

 

Ks. Krzysztof Koch - Pelpliński nestor nauki 21

Stefan Woźnicki - Bibliografia publikacji
ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego 33

księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dr. hab. Anastazego Nadolnego

Ks. Jarosław Babiński - Etyka biznesu jako miejsce narodzin irreligii 57

Józef Borzyszkowski - Ks. prof. Anastazy Nadolny
a pelpliński krąg historyczny w XX wieku 65

Marek Dzięcielski - Józef Marcellin Dzięcielski (1768-1839)
biskup lubelski (1825-1839) 75

Ks. Edward Hinz - Oratorium na Boże Narodzenie
(Weihnachtsoratorium) Jana Sebastiana Bacha 103

Siegfried Johann von Janowski - Ks. Karol Ignacy Janowski (ok. 1685-1733),
dziekan gniewski, proboszcz lignowski i szprudowski 106

Ks. Józef Kiedos - Małżeństwo - rodzina - wychowanie
w wypowiedziach Kardynała Stefana Wyszyńskiego 134

Antoni Kiełbasa SDS - Mojemu Koledze i Przyjacielowi... 145

Grzegorz Kloskowski - Jan Gotfryd Bork - nowe fakty do biogramu 147

Andrzej Kopiczko - Zmiany granic diecezji warmińskiej
w okresie międzywojnia (1919-1939) 161

Bp Jan Kopiec - Opole w czasie duszpasterzowania
ks. Anastazego Sedlaga (1823-1834) 171

Jacek Kowalkowski - Spisy pochowanych w kościele klasztornym
franciszkanów reformatów w Wejherowie 177

Ks. Józef Krętosz - Ormianie Polscy XIX i XX w.
i ich kościelna organizacja 215

Ks. Józef Mandziuk - Śląscy duszpasterze polonijni 241

Tomasz Nowicki- Carbona ecclesiae - przyczynek do badań
nad dochodowością kościołów parafialnych
w archidiakonacie pomorskim na przykładzie
wizytacji biskupa Rybińskiego z 1780/1781 roku 249

Wiesław Nowosad - Dobra ziemskie benedyktynek toruńskich
i walka o ich utrzymanie w czasach
ksieni Zofii Dulskiej ([1588-] 1599-1631) 261

Roland Prejs OFMCap - Sandomierska książeczka majowa 289

Ks. Józef Swastek - Góra Różańcowa w Bardzie 295

Jan Sziling - Z działalności duszpasterskiej administratora apostolskiego
diecezji chełmińskiej w latach okupacji niemieckiej (1939-1945) 303

Anzelm Janusz Szteinke OFM - O. Augustyn Józef Sepinski OFM
(1900-1978) w służbie Zakonu Braci Mniejszych
i Stolicy Apostolskiej 321

Ks. Janusz Szulist - Jedność jako cel zaangażowania na rzecz pokoju
w orędziach Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 333

Ryszard Szwoch - Odbudowa życia religijnego starogardzkich parafii
po zakończeniu II wojny światowej (do końca 1945 roku) 347

Ks. Jan Walkusz - Obraz międzywojennego Kościoła na Pomorzu
Nadwiślańskim w świetle relacji „ad limina apostolorum”
biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 367

Ks. Leszek Wilczyński - Drukarnia Katolicka w Poznaniu 1915-1939 379

Stefan Woźnicki - Ks. Anastazy Kręcki (1888-1939) - kandydat
do chwały błogosławionych męczenników 397

Ks. Marek T. Zahajkiewicz - Kierunki badań nad przeszłością
Kościoła łacińskiego na Kresach dawnej Polski 409

Ks. Jan Związek - Rozważania Męki Pańskiej
króla Stanisława Leszczyńskiego 419

TabLE OF CONTENTS

PELPLIN STUDIES VOLUME XLII

special edition

Letter of the Bishop of Pelplin on the fiftieth anniversary of ordination
of the Rev. Prof. Anastazy Nadolny, PhD 13

Rev. Stanisław Grunt - The golden jubilee of priesthood
of the Rev. Prof. Anastazy Nadolny, PhD 15

Rev. Krzysztof Koch - Doyen of education in Pelplin 21

Stefan Woźnicki - Bibliography of publications
of the Rev. Prof. Anastazy Nadolny, PhD 33

 

MEMORIAL BOOK

in honour of

Rev. prof. Anastazy Nadolny, PhD

Rev. Jarosław Babiński - Business ethics as the place of birth of irreligion 57

Józef Borzyszkowski - Rev. Prof. Anastazy Nadolny
and the historical circle of Pelplin in the 20th c. 65

Marek Dzięcielski - Józef Marcellin Dzięcielski (1768-1839)
Bishop of Lublin (1825-1839) 75

Rev. Edward Hinz - Christmas Oratorio (Weihnachtsoratorium)
by Johann Sebastian Bach 103

Siegfried Johann von Janowski - Rev. Karol Ignacy Janowski (c. 1685-1733),
Dean of Gniew, parish priest of Lignowy and Szprudowo 106

Rev. Józef Kiedos - Marriage - family - upbringing
in the statements of Cardinal Wyszyński 134

Antoni Kiełbasa SDS - To my dear friend… 145

Grzegorz Kloskowski - Jan Gotfryd Bork - new biographical facts 147

Andrzej Kopiczko - Diocese of Warmia,
border changes during the interwar period (1919-1939) 161

Bp Jan Kopiec - Opole in the period of Anastazy Sedlag’s
pastoral work (1823-1824) 171

Jacek Kowalkowski - List of the buried in the monastic church
of the Reform Franciscans in Wejherowo 177

Rev. Józef Krętosz - Polish Armenians
in the 19th and 20th c. and their church organisation 215

Rev. Józef Mandziuk - Silesian priests of the Polish community abroad 241

Tomasz Nowicki - Carbona ecclesiae - a monograph on the research
on profitability of the parish churches
in the Pomeranian archdeaconate illustrated with an example
of Bishop Rybiński’s visit in 1780-1781 249

Wiesław Nowosad - Lands of the Benedictines
from Toruń and their fight to preserve them
in the period of prioress Zofia Dulska ([1588-] 1599-1631) 261

Roland Prejs OFMCap - May booklet of Sandomierz 289

Rev. Józef Swastek - Rosary Hill in Bardo 295

Jan Sziling - Memories from the pastoral work
as the administrator apostolic of the Diocese of Chełmno
during the Nazi occupation (1939-1945) 303

Anzelm Janusz Szteinke OFM - Fr Augustyn Józef Sepinski OFM
(1900-1978) serving the Order of Friars Minor and the Holy See 321

Rev. Janusz Szulist - Unity as the aim of activities leading to peace
in the addresses of Benedict XVI on the World Day of Peace 333

Ryszard Szwoch - Reconstruction of religious life of Starogard parishes
after the end of World War II (until the end of 1945) 347

Rev. Jan Walkusz - The picture of the interwar Pomerelia Church
from the perspective of the “ad limina apostolorum”
account of the Bishop Wojciech Okoniewski 367

Rev. Leszek Wilczyński - Catholic Press in Poznań 1915-1939 379

Stefan Woźnicki - Rev. Anastazy Kręcki (1888-1939) -
a candidate for a blessed martyr 397

Rev. Marek T. Zahajkiewicz - Trends of research on the past
of the Latin Church on the borders of the historical Poland 409

Rev. Jan Związek - Deliberations on the Passion of Christ
of the king Stanisław Leszczyński 419

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH