Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

Piotr Kitowski - Zapisy wyprawne w działach spadkowych ludności
klucza pelplińskiego z I poł. XVIII w.


Z problematyki praktycznego stosowania przepisów
prawa chełmińskiego w zakresie dziedziczenia 33

Ks. Łukasz Kątny - Ludomir Różycki i Jan Adam Maklakiewicz
- przedstawiciele muzyki polskiej przełomu XIX i XX w. 47

Jan Sziling - Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
w latach okupacji niemieckiej w świetle wspomnień
ks. Brunona Riebanda 57

Ks. Brunon Rieband - Stosunki kościelne w pow. chojnickim
w latach 1939-45 60

Adam Węsierski - Udział duchowieństwa katolickiego w obchodach
święta 3 Maja w okresie międzywojennym na przykładzie
powiatu tucholskiego i chojnickiego 81

Adam Węsierski - Wykaz rzymskokatolickich beneficjów parafialnych
województwa pomorskiego z 1925 roku 103

Ks. Janusz Szulist - Świat z perspektywy Kościoła czy Kościół
z perspektywy świata?
Geneza i myśli przewodnie Konstytucji duszpasterskiej
o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”
115

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - Katolicka Nauka Społeczna
w nauczaniu Kościoła na przestrzeni dziejów 135

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - Katolicka nauka społeczna
w nauczaniu polskiego Kościoła
i pismach biskupów pelplińskich 161

Ks. Karol Misiurski - Migracja zarobkowa w świetle dokumentu
Konferencji Episkopatu Polski
- W trosce o człowieka i dobro wspólne 189

Ks. Edward Hinz - Muzyka religijna w twórczości reprezentantów
szkoły neapolitańskiej F. Durantego i G.B. Pergolesiego 201

Ks. Edward Hinz - César Franck i jego kompozycje religijne 207

Ks. Edward Hinz - F.J.L. Mendelssohn-Bartholdy i jego muzyka religijna 211

PELPLINESIA

 

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej
20 października 2011

 

Ks. Aleksander Dziadowicz - Homilia wygłoszona w czasie Mszy św.
na rozpoczęcie roku akademickiego 2011/2012 219

Ks. Antoni Bączkowski - Przemówienie rektorskie 223

Ks. Janusz Chyła - Sprawozdanie rektorskie. Rok akademicki 2010/2011 229

Krzysztof Narloch - Wystąpienie dziekana alumnów 235

Ks. Wojciech Klawikowski - Rola retoryki i argumentacji
we współczesnej homiletyce 237

Bp Jan Bernard Szlaga - W szkole gotowości do służby Panu 249

Tematy prac magisterskich rocznika 2011 253

Wykaz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych 255

 

Sympozjum naukowe z okazji 10. rocznicy utworzenia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Pelplin, 13 października 2011

 

Bp Enrico dal Covolo - „Ja jestem światłością świata”.
Kilka refleksji na kanwie niedawno wydanej książki 259

 

XII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

19 listopada 2011

 

Dk. Waldemar Rozynkowski - O współpracy księży i świeckich
w ruchach i stowarzyszeniach katolickich
- kilka wybranych zagadnień 269

 

Tydzień Ekumeniczny

19 stycznia 2012

 

Ks. Krzysztof Różański - Ekumenizm duchowy - duszą ekumenizmu 281

 

Table of contents

PELPLIN STUDIES VOL. XLV

Dissertations and monographs

 

Rev. Sławomir Kunka - Fatherhood and Saint Joseph 11

Rev. Wojciech Niemczewski - Liquid religion 21

Piotr Kitowski - Legal regulations of inheritance departments of
the Pelplin key population from the first half of the 18th century.
Inheritance issues concerning application of Kulm law regulations 33

Rev. Łukasz Kątny - Ludomir Różycki and Jan Adam Maklakiewicz
- representatives of Polish music at the turn
of the 19th and 20th centuries 47

Jan Sziling - Execution of St John the Baptist Parish in Chojnice
in the period of German occupation
in rev. Brunon Rieband’s memories 57

Rev. Brunon Rieband - Ecclesiastical relations in Chojnicki District
in the years 1939-45 60

Adam Węsierski - Participation of catholic clergy
in the 3rd May celebrations in the interwar period
on the basis of Tucholski and Chojnicki Districts 81

Adam Węsierski - List of Roman Catholic parish beneficiaries
in Pomorskie Province of 1925 103

Rev. Janusz Szulist - World in view of the Church or Church
in view of the world?
Origins and keynote of Pastoral Constitution on the Church
in the Contemporary World “Gaudium et spes”
115

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - Catholic social education
in the teachings of the Church throughout history 135

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - Catholic social education
in the teachings of the Polish Church and writings
of Pelplin Bishops 161

Rev. Karol Misiurski - Economic migration in view of the document
prepared by the Polish Episcopal Conference
- Out of concern for people and common good 189

Rev. Edward Hinz - Religious music in artistic work
of the representatives of the Neapolitan School
- F. Durante and G. B. Pergolesi 201

Rev. Edward Hinz - César Franck and his religious compositions 207

Rev. Edward Hinz - F.J.L. Mendelssohn Bartholdy and his religious music 211

Pelplinensia

 

Inauguration of the academic year 2011/2012
in the Higher Theological Seminary of the Pelplin Diocese
on 20 October 2011

 

Rev. Aleksander Dziadowicz - Homily delivered in the mass
on inauguration of the academic year 2011/2012 219

Rev. Antoni Bączkowski - Rector’s speech 223

Rev. Janusz Chyła - Rector’s report. Academic year 2010/2011 229

Krzysztof Narloch - Dean of the alumni’s speech 235

Rev. Wojciech Klawikowski - Role of rhetoric and reasoning
in contemporary homiletics 237

Bp Jan Bernard Szlaga - Learning how to be ready to serve God 249

Topics of MA theses of the 2011 class 253

List of publications of the academic staff 255

 

Scientific symposium on the 10th anniversary of the establishment
of the Theological Department of the Nicolaus Copernicus University in Toruń,

Pelplin, 13 October 2011

 

Bp Enrico dal Covolo - „I am the light of the world”.
Some thoughts on the recently published book 259

 

11th Pastoral Meetings in Pelplin

19 November 2011

 

Deacon Waldemar Rozynkowski - On cooperation of priests and laymen
in Catholic movements and associations - chosen issues 269

 

Ecumenical Week

19 January 2012

 

Rev. Krzysztof Różański - Spiritual ecumenism as a soul of ecumenism 281

 

TABLE DES MATIÈRES

LES ÉTUDES PELPLINIENNES VOLUME XLV

DÉBATS ET CONTRIBUTIONS À L’ÉTUDE

 

l’Abbé Sławomir Kunka - La paternité et Saint Joseph 11

l’Abbé Wojciech Niemczewski - Une religion liquide 21

Piotr Kitowski - Des legs particuliers dans des partages
d’une succession de la population de la clé de Pelplin
de la première moitié du XVIII-ème siècle.

De la problèmatique d’utilisation pratique des réglementations
du droit de Chełmno dans le domaine de la succession 33

l’Abbé Łukasz Kątny - Ludomir Różycki et Jan Adam Maklakiewicz - représentants de la musique polonaise à la charnière du XIX-ème
et du XX-ème siècles 47

Jan Sziling - la Paroisse de Décapitation de Saint Jean-Baptiste
à Chojnice dans les années de l’occupation allemande
à la lumière des souvenirs de l’Abbé Brunon Rieband 57

l’Abbé Brunon Rieband - Des attitudes ecclésiastiques
dans le district de Chojnice dans les années 1939-45 60

Adam Węsierski - la Participation du clergé catholique dans la célébration
de la fête du 3 Mai dans la période de l’entre-deux-guerre
à l’exemple des ditricts de Tuchola et de Chojnice 81

Adam Węsierski - Une liste des bénéfices paroissiaux catholico-romains
dans la voïvodie de Poméranie de l’année 1925 103

l’Abbé Janusz Szulist - le Monde de la perspective
de l’Église ou l’Église de la perspective du monde?

la Génèse et des idées dominantes de la Constitution pastorale
sur l’Église dans le monde contemporain «Gaudium et spes»
115

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - l’Enseignement catholique sociale
dans l’enseignement de l’Église au cours des siècles 135

Mariusz Kardas, Ewelina Herbasz - l’Enseignement catholique sociale
dans l’enseignement de l’Église polonaise et dans des écrits
des évêques pelpliniens 161

l’Abbé Karol Misiurski - Une migration pour des raisons économiques à la lumière du document de la Conférence de l’Épiscopat de Pologne
- En se préoccupant de l’homme et du bien public 189

l’Abbé Edward Hinz - La musique religieuse dans des œuvres des
représentants de l’école napolitaine - F. Durante et G.B.Pergolesi 201

l’Abbé Edward Hinz - César Franck et ses compositions religieuses 207

l’Abbé Edward Hinz - F.J.L. Mendelssohn-Bartholdy
et sa musique religieuse 211

PELPLINENSIA

 

l’Inauguration de l’année académique 2011 / 2012

au Grand Séminaire du Diocèse de Pelplin

le 20 octobre 2011

 

l’Abbé Aleksander Dziadowicz - l’Homilie prononcée pendant la sainte
Messe célébrée à l’occasion de l’inauguration de l’année
académique 2011/2012 219

l’Abbé Antoni Bączkowski - Un discours du Recteur 223

l’Abbé Janusz Chyła - Un compte rendu du Recteur. l’Année
académique 2010/2011 229

Krzysztof Narloch - Une intervention du doyen des séminaristes 235

l’Abbé Wojciech Klawikowski - Le rôle de la rhétorique
et de l’argumentation dans l’homilétique contemporaine 237

l’Évêque Jan Bernard Szlaga - Dans une école de disponibilité
au service du Seigneur 249

Des sujets des maîtrises de l’année 2011 253

Une liste des publications des travailleurs scientifico-didactiques 255

 

Un symposium scientifique à l’occasion du 10-ème anniversaire

de création de Faculté Théologique à l’Université Mikołaj Kopernik à Toruń,

Pelplin, le 13 octobre 2011

 

l’Évêque Enrico dal Covolo - «Je Suis la Lumière du monde».

Quelques réflexions sur le canevas d’un livre qui vient de paraître 259

 

des Rencontres Pastorales Pelpliniennes

le 19 novembre 2011

le Diacre Waldemar Rozynkowski - Sur une collaboration
des prêtres et des laïques dans des mouvements
et des associations catholiques - quelques questions choisies 269

 

une Semaine œcuménique

le 19 janvier 2012

l’Abbé Krzysztof Różański - Oecuménisme spirituel
- l’âme de l’œcuménisme 281

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH