Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Dar Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przejawem Bożego miłosierdzia

Ks. Krzysztof Węsierski

 

Dar Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
przejawem Bożego miłosierdzia1

 

 

 

Streszczenie

 

 

W artykule została poruszona problematyka przyczyny sprawczej oraz celowej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w oparciu o wybraną polską literaturę teologiczną od II Soboru Watykańskiego do 2010 roku. Zgłębiając jej dorobek można zauważyć, iż Pan Bóg dzięki obdarowaniu Maryi potrzebnymi łaskami, wśród których pierwszą jest przywilej Niepokalanego Poczęcia, przygotował Ją do wypełnienia określonego zadania. W tym niezasłużonym darze można dostrzec trynitarne relacje Osób Bożych do Maryi. Uzewnętrznia się to w tym, iż łaska Niepokalanego Poczęcia jest darem Boga Ojca, który został Jej udzielony przez Ducha Świętego ze względu na Chrystusa. Dlatego w tym szczególnym przywileju należy zawsze pierwszorzędnie dostrzec działanie Pana Boga, a dopiero wtórnie godność Maryi. Nie znaczy to jednak, że Maryja, dostępując daru miłosierdzia Bożego, w postaci badanego przywileju, została tylko biernie wykorzystana do wypełnienia zadania Matki Bożej. Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta jest bowiem konkretną osobą, która ma również swoją historię życia.

 

Słowa klucze: miłosierdzie Boże, Najświętsza Maryja Panna, Niepokalane Poczęcie

 

 

 

Summary

The Gift of the Blessed Virgin Mary’s Immaculate Conception

as a Sign of the Divine Mercy2

 

The paper discusses the problem of the causative and the intentional reason for the Immaculate Conception of the Virgin Mary. It is based on the selected Polish theological literature published between the time of the Second Vatican Council and 2010. God bestowed on the Virgin Mary the necessary grace and prepared her to fulfil her mission. In this undeserved gift the Trinitarian relationship between the Divine Persons and Mary can be observed. We see it clearly in the fact that the grace of the Immaculate Conception was a the gift from God the Father, conferred to Mary by the Holy Spirit and for the sake of Jesus Christ. Hence, in this special privilege we should notice primarily the act of God and subsequently the dignity of Our Lady. However, it does not mean that the Virgin Mary being blessed with the act of God’s mercy was in a way made use of for fulfilling the task of being the Mother of God. It is necessary to emphasise that the Blessed Virgin Mary is a human person with her own life story.

 

Keywords: Divine Mercy, Blessed Virgin Mary, Immaculate Conception

1 Analiza w oparciu o wybraną polską literaturę teologiczną od Vaticanum II do 2010 r.

2 An analysis based on selected Polish theological literature from the Vatican II till 2010.

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH