Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

To be a Missionary Church in Poland in the light of Pope Francis’ Teachings

Msgr. Wiesław Śmigiel

KUL Lublin

 

To be a Missionary Church in Poland
in the light of Pope Francis’ Teachings

 

 

 

 

Summary

 

The Church is missionary by her very nature, both ad extra and ad intra. Missionaries come from a community and introduce others to it. The Church that functions in the countries which had been christianised a long time ago also requires ministry in a missionary way. It relies on facilitating access to the Church and searching for those who got lost. This form of ministry is able to stop and oppose the process of laicisation and creates a chance to build a lively parish. Missionary dioceses and parishes animated by families, movements, communities, associations and groups – this is a pastoral challenge for the Church in Poland.

 

Keywords: mission ad intra, new evangelisation, missionary ministry, pastoral conversion, missionary Church, missionary

 

 

 

Streszczenie

Być misyjnym Kościołem w Polsce

w świetle nauczania Papieża Franciszka

 

Kościół jest misyjny z samej swojej natury, zarówno w wymiarze misji ad intra, jak i ad extra. Misjonujący uczniowie wychodzą ze wspólnoty i wprowadzają do niej innych. Kościół funkcjonujący w krajach schrystianizowanych przed wiekami także wymaga posługi w kluczu misyjnym. Polega ona na ułatwieniu dotarcia do Kościoła oraz na poszukiwaniu tych, którzy się pogubili. Taka forma posługi może przeciwdziałać procesom laicyzacyjnym i daje szansę na budowę żywej parafii. Diecezje i parafie w misji ożywiane udziałem rodzin, ruchów, wspólnot, grup i stowarzyszeń – oto wyzwanie duszpasterskie dla Kościoła w Polsce.

 

Słowa klucze: misja ad intra, nowa ewangelizacja, posługa misyjna, nawrócenie duszpasterskie, Kościół misyjny, misjonarz

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH