Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Korekta posoborowej reformy liturgicznej szansą zachowania tożsamości katolickiej we współczesnym świecie

Paweł Szumski

US Szczecin

 

Korekta posoborowej reformy liturgicznej szansą zachowania tożsamości katolickiej we współczesnym świecie

 

 

 

Streszczenie

 

Kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wielokrotnie wskazywał na ciągłą potrzebę realizacji postanowień Soboru Watykańskiego II. Zauważał on, że proponowana przez Concilium oraz krajowe episkopaty odnowa idzie w kierunku coraz większego rozmycia liturgii katolickiej. Zwracał uwagę na niedostateczne zrozumienie przesłania Vaticanum II. Przedmiotem artykułu jest refleksja na temat relacji między sposobem oddawania kultu przez wspólnotę a jej tożsamością eklezjalną. Analizie poddano argumenty mówiące o wpływie odnowy liturgii na sposób życia chrześcijan oraz ich zaangażowanie w wiarę i wspólnotę. Czy obserwowany w świecie proces laicyzacji jest wynikiem liturgicznych innowacji? Czy rozmywanie się chrześcijańskiej tożsamości może powstrzymać powrót do wiekowej tradycji liturgicznej Kościoła katolickiego?

Joseph Ratzinger, obserwując otaczającą go rzeczywistość, proponował bardzo konkretny plan odnowy Kościoła. Pierwszym zadaniem byłoby odzyskanie katolickiej tożsamości, która przez wiele narodów, zwłaszcza europejskich, jest dziś niedostrzegana. Środkiem do tego wiodącym miałoby być silne oparcie refleksji eklezjologicznej na teologii eucharystycznej. Drugim elementem jest sprawienie, by uczestniczący w liturgii wierni mogli odnaleźć w niej prawdziwy kult chrześcijański. Obecnego sakramentalnie Chrystusa zbawiającego.

 

Słowa kluczowe: liturgia, eklezjologia eucharystyczna, Joseph Ratzinger, odnowa Kościoła

 

 

 

Summary

The Correction of the Post-Conciliar Liturgical Reform
as a Chance to Preserve the Catholic Identity in the Modern World

 

Cardinal Josef Ratzinger/Pope Benedict XVI has been repeatedly pointing at the need to implement of the Second Vatican Council. He observed that the renewal proposed by the Concilium and the national bishops’ conferences is moving away from the spirit of the Catholic liturgy. In his view the understanding of the essence of the Vatican II is insufficient. The article is a reflection on the relationship between the way of worshiping God by a community and its ecclesial identity. We analyse the arguments about the effect of the liturgical renewal on the life of Christians and their commitment to the faith and the community. Is the process of secularization we observe in the world a result of liturgical innovations? Can the deformation of Christian identity impede the return to the ancient liturgical tradition of the Catholic Church?

Josef Ratzinger, while watching the surrounding ecclesial reality, proposed a very specific plan of the Church renewal. The first task would be to recover the Catholic identity which in many nations, especially the European ones, is now neglected. A way to do this would be to base the ecclesiological reflection on the Theology of the Eucharist. The second is making the faithful assisting at the liturgy find the true Christian worship in it - Christ the Saviour sacramentally present in the Eucharist.

 

Keywords: liturgy; Eucharistic Ecclesiology; Josef Ratzinger; Church renewal

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH