Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Uwarunkowania jednostkowe kształtowania społeczeństwa pluralistycznego w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Ks. Janusz Szulist

UMK Toruń

 

Uwarunkowania jednostkowe kształtowania

społeczeństwa pluralistycznego

w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

 

 

 

Streszczenie

 

Kluczowe uwarunkowania jednostkowe społeczeństwa pluralistycznego stanowią sumienie oraz wolność. Gwarancje możności poprawnego formowania sumienia, jak też dokonywania wyborów w zgodzie z Boskim prawem, stanowią składowe prawdziwie ludzkiego społeczeństwa. Odniesienia międzyosobowe są wówczas naznaczone tolerancją, w imię której pojawia się obopólna akceptacja oraz wola zdobywania coraz wyższych dóbr w ramach porządku zbawczego. Oddziaływanie łask oraz Słowa Bożego na osobę intensyfikuje ludzkie wysiłki w tym kierunku, by człowiek mógł coraz pełniej realizować właściwe sobie powołanie. Społeczeństwo pluralistyczne odpowiada porządkowi Boskiemu, który w doczesności jest tożsamy z budowaniem Królestwa Bożego.

 

Słowa kluczowe: społeczeństwo pluralistyczne, wolność, sumienie, dobro, prawo Boże, tolerancja

 

 

 

 

Summary

Individual Determinants in Shaping of Pluralistic Society in the Writings
of Joseph Ratzinger / Benedict XVI

 

Conscience and freedom are the key individual factors of the pluralistic society. There are two components which constitute the truly human society: the faculty to form one’s own conscience and making choices in accordance with the Divine law. Interpersonal relations are then marked by tolerance which enables the mutual acceptance and the common will to gain increasingly higher goods within the order of salvation. The impact of the God’s grace and the word of God on the human person intensifies the efforts in the direction where the person could more fully accomplish their proper vocation. The pluralistic society corresponds to the Divine order which in this world means building the Kingdom of God at the present moment.

 

Keywords: pluralistic society, freedom, conscience, goodness, God’s law, tolerance

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH