Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Teleologia w metodologii witalizmu Hansa Driescha

Teleologia w metodologii witalizmu

Hansa Driescha

 

 

 

Streszczenie

 

Artykuł przedstawia sposób precyzowania przez Hansa Driescha pojęcia teleologii statycznej jak też teleologii dynamicznej, w zakresie ogólnie pojętej filozofii przyrody. W tym sensie Driesch dokonał fundamentalnego rozróżnienia pomiędzy zmianami ilościowymi, cechującymi struktury mechaniczne, a procesami jakościowymi, przebiegającymi wyłącznie w organizmach żywych. W tym kontekście entelechia staje się elementarnym czynnikiem dynamicznym, odpowiedzialnym nie tylko za zmiany ilościowe, ale także, i to przede wszystkim, za zmiany jakościowe, charakterystyczne wyłącznie dla życia organicznego.

 

Słowa kluczowe: entelechia, teleologia statyczna, teleologia dynamiczna

 

 

 

 

Summary

Teleology in the Methodology of Vitalism of Hans Driesch

 

The paper is focused on Hans Driesch’s conceptual construction concerning the statically and dynamically understood teleology in the domain of philosophy of nature. In this respect, Driesch distinguished between the quantitative changes, in so far as they occur in a machine and the quality processes, gradually developing in a living organism. In this context, entelechy becomes elementary dynamic factor, responsible not only for quantitative changes but above all for qualitative changes which are characteristic of the organic life alone.

 

Keywords: entelechy, static teleology, dynamic teleology

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH