Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Eklezjologia Soboru Watykańskiego II w pismach Josepha Ratzingera

Christian Schaller

Instytut Papieża Benedykta XVI, Regensburg

 

 

Eklezjologia Soboru Watykańskiego II

w pismach Josepha Ratzingera

 

 

 

Streszczenie

 

Eklezjologia Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Benedykta XVI jest skoncentrowana wokół analizy dwóch koncepcji Kościoła: Kościół jako lud Boży oraz Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Sakrament Eucharystii wyraża istotę Kościoła, znajdującego się w stanie pielgrzymowania do wiekuistej ojczyzny oraz realizującego różne zadania w świecie. Człowiek staje się członkiem wspólnoty Kościoła na skutek wewnętrznej tożsamości z Chrystusem. Owo immanentne zjednoczenie, które winno się wyrażać w transcendentnych aktach chrześcijan wyraża pierwotne znaczenie sakramentalności Kościoła, a więc i obecności Chrystusa w świecie. Eklezjologia soborowa, która jest zasadniczo autorstwa Josepha Ratzingera, winna się przekładać na dwojakiego rodzaju skutki. Z jednej strony chodzi o oczyszczenie Kościoła z elementów, które ostatecznie wpływają na marginalizację (lub też wyłączenie) wspólnoty uczniów Chrystusa. Z drugiej celem analiz ojców soborowych było wskazanie optymalnego odniesienia Kościoła do świata. Materiał źródłowy artykułu stanowi nauczanie Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

 

Słowa kluczowe: eklezjologia, Ciało Mistyczne, lud Boży, communio, Benedykt XVI, Sobór Watykański II

 

 

 

 

Summary

The Vatican II Ecclesiology

in Joseph Ratzinger’s Writings

 

The ecclesiology of the Second Vatican Council has got a prominent place in the teachings of Benedict XVI which focuses on two conceptions of the Church: the People of God and the Mystical Body of Christ. The Sacrament of the Eucharist expresses the essence of the Church as the pilgrim community on the way to the eternal homeland while fulfilling various tasks in this world. One becomes a member of the Church by acquiring the internal identity with Jesus Christ. This immanent union expresses the original meaning of the sacramental character of the Church and therefore the mystery of Christ’s presence in the world. The Conciliar ecclesiology, largely shaped by Joseph Ratzinger, should be understood in two ways. On the one hand, it is the purification of the Church from the elements which ultimately may cause the marginalization (or exclusion) of some of her members. On the other hand, the objective of the Council Fathers was to indicate the best way the Church could relate herself to this world. The teaching of Joseph Ratzinger/Benedict XVI was used as the principal source material for this paper.

 

Keywords: ecclesiology, the Mystical Body, people of God, communion, Benedict XVI, Second Vatican Council

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH