Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Benedykta XVI teologia odnowy Kościoła. Wokół eklezjologii nowej ewangelizacji

Ks. Przemysław Sawa

UŚ Katowice

 

 

Benedykta XVI teologia odnowy Kościoła.

Wokół eklezjologii nowej ewangelizacji

 

 

 

 

Streszczenie

 

Nowa ewangelizacja” rozbrzmiewa szeroko w działalności pastoralnej Kościoła, ale pojawia się również w teologii praktycznej i systematycznej. Świadczy to o doniosłym znaczeniu tej rzeczywistości. W prosty sposób zdefiniował ją Jan Paweł II, twierdząc, że potrzebne jest dzisiaj głoszenie niezmiennej Ewangelii z nowym zapałem, nowymi metodami, z zastosowaniem nowych środków (Haiti, 1983). Celem jest doprowadzenie do żywej wiary i doświadczenia zbawienia, a to stanowi istotę Kościoła. Dlatego nowa ewangelizacja to nowy sposób istnienia Kościoła i wypełniania przez niego misji, którą zlecił Jezus. Sugestywnie wyraża to José H. Prado Flores twierdząc, że nowa rzeczywistość domaga się nowej ewangelizacji, a ta potrzebuje nowych ewangelizatorów.

Na przestrzeni lat sformułowano wiele definicji nowej ewangelizacji. Trafnie ujął to Benedykt XVI w słowach: „U progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją liczne ludy, które jeszcze nie poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii. Tylu jest braci ochrzczonych, ale niewystarczająco ewangelizowanych” (VD 96). Wobec tego nowa ewangelizacja skierowana jest do osób, które nie znają mocy wiary i głębi bliskości z Jezusem (zarówno praktykujących, jak i niepraktykujących życie religijne).

 

W tym kontekście Benedykt XVI zrobił bardzo wiele dla ewangelizacji. Liczne przemówienia na ten temat, ogłoszenie Roku Wiary, powołanie Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, podporządkowanie jej jurysdykcji całej sfery katechetycznej w Kościele. Przede wszystkim dał jednak solidny fundament doktrynalny dla eklezjologii i życia Kościoła. Można tu wskazać następujące wymiary: troska o sacrum, zwłaszcza w przestrzeni liturgicznej, zaangażowanie świeckich jako podmiotu działalności pastoralnej, Kościół jako wspólnota wspólnot.

Jak pokazuje refleksja papieża Ratzingera, Kościół w obecnym czasie winien stać się bardziej ewangeliczny, prosty, głęboki, by być przestrzenią realnego spotkania człowieka z Chrystusem. Wobec tego konieczny staje się teologiczny namysł nad strukturą Kościoła, formami jego urzeczywistniania się oraz pełnienia misji ewangelizacyjnej.

Analizując więc nauczanie Benedykta XVI w rzeczonym problemie warto rozpatrzyć następujące kwestie: Kościół jako wspólnota otwarta na świat, ewangelizacyjnie ukierunkowana struktura Kościoła, zdrowa duchowość katolicka odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata, praktyczne przełożenie eklezjologii na rzeczywistość duszpasterską.

 

Słowa klucze: nowa ewangelizacja, eklezjologia nowej ewangelizacji, odnowa Kościoła

 

 

 

Summary

Benedict XVI’s Theology of the Renewal of the Church.

The Ecclesiology of the New Evangelization

 

New Evangelization” is present in the Church’s pastoral action but also visible in practical and systematic theology. It is a proof of how important this reality is. New Evangelization was defined clearly by John Paul II who claimed that nowadays we need to preach the unchanging Gospel with new power, new methods and new tools (Haiti, 1983). Its aim is to lead to the experience of the living faith and of salvation which is the essence of the Church. That is why New Evangelization is a new form of existence of the Church and of carrying out of its mission given by Jesus. It is evocatively expressed by José H. Prado Flores who claims that new reality demands New Evangelization and that New Evangelization needs new evangelists.

Recently many definitions of New Evangelization were formulated. It was accurately grasped by Benedict XVI: “At the dawn of the third millennium not only are there still many peoples who have not come to know the Good News, but also a great many Christians who need to have the word of God once more persuasively proclaimed to them, so that they can concretely experience the power of the Gospel. Many of our brothers and sisters are “baptized, but insufficiently evangelized” (VD 96). Thus, New Evangelization is addressed to people (both practising and not) who do not know the power of faith nor the depth of relationship with Jesus.

In this context, Benedict XVI did a lot for the evangelization. Numerous speeches on this topic, announcement of the Year of Faith, establishment of the Papal Council for Promoting New Evangelization and bringing all of the Church’s catechetical sphere under its jurisdiction. However, the most important step was his giving of a solid doctrinal foundation to the ecclesiology and to the life of the Church. The following dimensions of his work can be pointed out: his care for the sacred, especially in the liturgy; involvement of the lay people as the subjects of the pastoral activities; the Church as a community of communities.

As the reflections of Pope Ratzinger demonstrate, the Church today should become more evangelical, simple and profound in order to become a place of a real meeting between man and Christ. Therefore, theological consideration of the structure of the Church, of the forms of its realization and of its performing of the evangelisation mission is necessary.

Thus, analyzing Benedict XVI’s teaching on the aforementioned question, we should investigate the following issues: the Church as a community open to the world, evangelization orientation of the structure of the Church, healthy catholic spirituality as an answer to the needs of the contemporary world, practical translation of ecclesiology into the pastoral reality.

 

Keywords: the new evangelisation, ecclesiology of the new evangelisation, renewal of the Church

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH