Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Mąż i żona – dzieci jednego Ojca. Personalistyczny przyczynek do protologii integralnej

Ks. Sławomir Kunka

UMK Toruń

 

Mąż i żona – dzieci jednego Ojca. Personalistyczny przyczynek do protologii integralnej

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

Całe stworzenie istnieje tylko dlatego, że jest Stwórca. Być stworzonym, to już pierwszy przejaw Bożego miłosierdzia. Aniołowie i ludzie istnieją jako byty osobowe, czyli rozumne i wolne. Zatem bycie stworzonymi odnosi ich do Boga na poziomie relacji osobowych. Istnieją z woli Boga, mogą Go poznać, służyć Mu lub nie, ale nie są Bogiem. Każde ze stworzeń, widzialnych i niewidzialnych, realizuje swoje powołanie do istnienia poprzez odniesienie do swego Stwórcy. Człowiek w swoim osobowym bycie różni się od aniołów, istot niecielesnych. Aniołowie nie mają daru płodności, nie mogą być rodzicami. Człowiek zaś poprzez swoją cielesność uczestniczy w stwórczej miłości Boga. Mężczyzna i kobieta, jako mąż i żona są oboje dziećmi Jednego Stwórcy, a jako rodzice uczestniczą w Jego stwórczej miłości wobec własnych dzieci. Sprawiedliwość człowieka wobec miłosiernego Stwórcy wyraża się przez życie w zgodzie z porządkiem natury (z prawem natury) i przez poszanowanie godności każdej osoby.

 

U podstaw „teologii ciała” Jana Pawła II leży prawda „początku”. Jest ona niezmienna i zawsze wpływa na kondycję człowieka. Odkrycie znaczenia „początku” wiedzie ku odkryciu wiecznego sensu ludzkiego istnienia. Drugą prawdą „teologii ciała” jest hermeneutyka daru. Bóg, stwarzając świat i człowieka, obdarza swe stworzenie dobrem. Wszystko co istnieje, istnieje z miłości, a w świecie widzialnym – istnieje dla człowieka. Pierwszy człowiek, Adam, doświadcza „pierwotnej samotności”, która świadczy o jego istnieniu dla innych, a przede wszystkim dla samego Boga. Adam doświadcza też „pierwotnej jedności”, której wyrazem jest jego zdolność do bycia oblubieńcem. Trzecim doświadczeniem „początku” jest „pierwotna nagość” Adama. Ona przypomina mu o oblubieńczym sensie jego ciała, jego człowieczeństwa.

Stwarzając świat, Bóg dzieli się swoją chwałą. Wszystkie stworzenia, uczestnicząc „w Jego prawdzie, Jego dobroci i Jego pięknie” (KKK 319), oddają mu chwałę. Byty osobowe czynią to w sposób wyjątkowy, bo świadomie i w swej wolności. Człowiek jest zdolny do oddawania chwały Bogu także przez swoją cielesność.

 

Słowa klucze: Stwórca, Bóg Ojciec, człowiek, anioł, mąż i żona, teologia ciała, Boża chwała

 

 

 

Summary

Husband and Wife as the Children of One Father.

A Personalist Contribution to the Integral Protology

 

The whole creation exists only because its Creator exists. The existence of creatures is the first manifestation of God’s mercy. Angels and humans exist as personal beings, that is intelligent and free creatures. Therefore, the fact of being created refers them back to God on the level of the personal relationship. They exists by the will of God, they can know him, can serve him or not but they are not God. Every creature, visible and invisible, pursue their own vocation to exist in reference to their Creator. The man in his being is different from the angels, the non-corporeal beings. The angels do not have the gift of fruitfulness, they cannot be parents. The man, however, through his corporeality participates in the creative love of God. The Man and the woman, as the husband and the wife, are both children of one Creator and as parents participate in his creative love by loving their own children. Our debt towards the merciful Creator is expressed by living in harmony with the order of nature (with the laws of nature) and by respect for the dignity of every person.

The truth of the “beginning” is fundamental to the “theology of the body” of John Paul II. This truth is immutable and always affects the human condition. Discovering the meaning of the “beginning” leads to the discovery of the eternal meaning of the human existence. Another truth of “the theology of the body” is the hermeneutics of the gift. In the creation of the world and of the man God bestows upon his creatures certain goods. Everything that exists - exists through love. What exists in the visible world – exists for the man. The first man, Adam, experiences the “original solitude” that bears witness to his existence being directed towards others and above all towards God. Adam is experiences the “original unity” that expresses his ability to be a bridegroom. The third aspect of the “beginning” is the “original nakedness” of Adam that reminds him of the spousal sense of his body and his humanity.

In the creation of the world God gives his glory to the creatures. All beings, by participation “in his truth, goodness and beauty” (CCC 319), give him glory. Personal beings do it in a unique way - consciously and freely. The humans are able to give glory to God also through their corporeality.

 

Keywords: Creator, God the Father, man, angel, husband and wife, theology of the body, glory of God

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH