Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

NIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII I SPOWIEDZI MOTYLA JANUSZA KORCZAKA

Piotr Koprowski

UG Gdańsk

 

 

NIE-BEZGRZESZNA, WCZESNA MŁODOŚĆ
W ŚWIETLE DZIENNIKA DUSZY JANA XXIII
SPOWIEDZI MOTYLA JANUSZA KORCZAKA

 

 

 

 

 

Streszczenie

Nie-bezgrzeszna, wczesna młodość w świetle Dziennika duszy Jana XXIII i Spowiedzi motyla Janusza Korczaka

 

Artykuł jest próbą spojrzenia na okres wczesnej młodości osób przeżywających go na przełomie XIX i XX wieku: Angela Giuseppe Roncallego i Janusza Korczaka. Był to dla nich czas niezwykły, przełomowy, w którym formowały się elementy światopoglądu oraz uczucia. Mieli oni również – co warto podkreślić – świadomość nie-bezgrzeszności tego okresu swojego życia.

 

Słowa kluczowe: Bóg, człowiek, dziennik, intymność, miłość, okres dojrzewania, reformator, śmierć, uczucia, wczesna młodość

 

 

 

 

Summary

The Sinful Adolescence in the Light of John XXIII’s Journal of a Soul

and Janusz Korczak’s Spowiedź Motyla (Confession of a Butterfly)

 

This paper is an analysis of the adolescent period of two men living at the turn of the 19th and 20th century: Angelo Giuseppe Roncalli and Janusz Korczak. For both of them it was an extraordinary, important time of life when their values and emotions were formed. It must be underlined that the two men were very aware of the fact that their adolescence was not that sinless.

 

Keywords: God, man, diary, intimacy, love, adolescence, reformer, death, emotions, early youth

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH