Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

The Concept of the Cosmos according to Basil the Great’s On the Hexaemeron

Karolina Kochańczyk-Bonińska

UKSW Warszawa

 

 

The Concept of the Cosmos according to Basil the Great’s On the Hexaemeron

 

 

 

Streszczenie

Pojęcie kosmosu w dziele „Heksaemeron” Bazylego Wielkiego

 

Homilie do Hexaemeronu były w starożytności uznawane za jedno z najważniejszych dzieł Bazylego Wielkiego. W dziele tym możemy dostrzec podobny porządek jak w komentowanej Księdze Rodzaju (autor zaczyna analizę od stworzenia świata, a kończy na rozważaniach o naturze ludzkiej). W niniejszym artykule analizie poddane zostały następujące zagadnienia: Czy świat został stworzony w czasie, czy też istniał wiecznie? Czy u początku istnienia leży jakaś pierwotna materia, czy też świat został stworzony z niczego? Dalej podjęte zostało pytanie o cel stworzenia świata materialnego, jakim jest, według Bazylego, przygotowanie człowieka i kontemplacja Boga. Ostatnim z podejmowanych problemów są liczne podobieństwa, ale i fundamentalne różnice, jakie możemy odnaleźć między Homiliami do HexaemeronuTimajosem Platona.

Analizowane Homilie są próbą opisania i wyjaśnienia świata stworzonego językiem filozofii z wykorzystaniem całej antycznej tradycji, jednak cel, jakim kieruje się autor, jest teologiczny i soteriologiczny.

 

Słowa kluczowe: Bazyli Wielki, Heksaemeron, Kosmologia, stworzenie ex nihilo, Timajos

 

 

 

Summary

 

Basil’s Homilies on Hexaemeron are a good example of a reflection that belongs simultaneously to both traditions: theological and philosophical. However, the unity of Basil’s ideas is not based on philosophy but on theology1. In his homilies we can observe the order of creation present in Genesis – from the beginning of the cosmos to the nature of man. The key themes of his homilies are: the eternity and the finiteness of the world, the spiritual realm, the immortality of souls, the role of demiourgos, the harmony in the world and the problem of the motion. We can find many references to the classical authors such as Plato, Aristotle, the Stoics and the Neoplatonists. Although in the usage of the general terms Basil is close to Plato, their fundamental preconceptions are totally different. Basil underlines the ex nihilo creation of the world. The world which he describes in details was created to praise the Lord in the harmony of creation. Basil wishes to lead his listeners to the spiritual contemplation.

The concept of the cosmos present in the homilies is an attempt to describe the world created by God using the language of philosophy. However, Basil’s preaching has got a deep theological and soteriological meaning.

 

Keywords: Basil the Great,Hexaemeron, cosmology, creatio ex nihilo, Timeaus

 

1 S. Giet, op. cit., p. 31.

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH