Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Tak zwane msze polskie opublikowane w Zbiorze pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego oraz w Melodyach do zbioru pieśni nabożnych (…) do grania na organach i śpiewania na cztery głosy w Pelplinie w 1871 roku. Konkluzja

Ks. Robert Kaczorowski

AM Gdańsk

 

 

Tak zwane msze polskie opublikowane w Zbiorze pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego oraz w Melodyach do zbioru pieśni nabożnych (…) do grania na organach i śpiewania na cztery głosy w Pelplinie w 1871 roku. Konkluzja

 

 

 

 

Streszczenie

 

Prezentowany artykuł jest podsumowaniem studiów nad pieśniami, które wykonywane podczas przedsoborowej liturgii, z czasem zaczęto nazywać mszami polskimi. W Zbiorze pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, który ukazał się w Pelplinie w 1871 roku, istnieją 42 takie msze, przeznaczone zarówno na niedziele zwykłe w ciągu roku, jak i na uroczystości. Natomiast po raz pierwszy wydane również w Pelplinie w tym samym 1871 roku Melodye do zbioru pieśni nabożnych (…) do grania na organach i śpiewania na cztery głosy pozwalają spojrzeć na warstwę muzyczną tych utworów i stwierdzić, że w większości wyrosły one na gruncie i harmonii chorału gregoriańskiego. W ten sposób w XIX wieku opublikowano dwa ważne zbiory, które – z jednej strony – pozwalały pielęgnować polską pieśń nabożną, z drugiej zaś – stawały się istotnym czynnikiem w zachowaniu polskości w czasach, gdy Polska była skreślona z map Europy i świata.

 

Słowa kluczowe: chorał gregoriański, msza polska, pieśń religijna, XIX wiek

 

 

Summary

The Musical Setting for the Polish Mass Published in Pelplin in 1871

 

The paper is a summary of the studies over the hymns which used to be performed during the pre-Vatican II liturgy. They were known as the Polish Mass. In the volume Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego [local catholic hymnbook] published in Pelplin in 1871 there are 42 such mass settings for Sundays per annum and solemnities. Moreover, another hymnbook (published also in Pelplin in the same year) entitled Melodye do zbioru pieśni nabożnych (…) do grania na organach i śpiewania na cztery głosy [the music score for organ and four voices] allows us to research the music as well. It turns out that the score was essentially based on the Gregorian chant. This article contains the analysis of these two important 19th century hymnbooks. On one hand they helped to develop the pious customs of church singing, on the other, they contributed to preserving the Polish cultural heritage during the time when the country did not appear on the map.

 

Keywords:Gregorian chant, Polish Mass, religious song, 19th century

 

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH