Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Historia pelplińskich nekropolii. Przyczynek do badań historii funeralnej Pelplina

Magdalena Grzebińska

 

Historia pelplińskich nekropolii.
Przyczynek do badań historii funeralnej Pelplina

 

 

 

 

Streszczenie

 

Artykuł przedstawia w zarysie historię pelplińskich cmentarzy. Zebrane zostały najważniejsze informacje na temat trzech cmentarzy, jakie w mieście istniały lub nadal funkcjonują, mianowicie pochówki w bazylice katedralnej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, mały cmentarz przykościelny obok kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała oraz cmentarz parafialny, na którym pochówki odbywają się do dziś. Wspomniany został jeszcze jeden cmentarz, już nieistniejący, tzw. choleryczny, jednak ze względu na niewielką ilość informacji nie został szerzej omówiony. W artykule przedstawiona jest historia poszczególnych miejsc, gdzie chowano zmarłych. W przypadku katedry są to katakumby, przeznaczone głównie dla duchowieństwa (tylko zasłużeni świeccy tam spoczęli), a wszystkie płyty nagrobne są tu płaskie, z wyjątkiem jednej, pod którą pochowano biskupa Jana Bernarda Szlagę w 2012 roku. Pozostałe dwa cmentarze to tereny otwarte, gdzie chowa się zarówno świeckich mieszkańców parafii jak i duchowieństwo, głównie niżej postawione w hierarchii kościelnej (tylko jeden biskup spoczął na cmentarzu parafialnym – biskup Konstantyn Dominik).

W artykule poruszony został również temat najnowszych badań archeologicznych prowadzonych w 2014 roku, które miały miejsce w katedralnych kryptach (badane były dwie krypty z trzech), a z którymi wiązały się również prace konserwatorskie zabezpieczające mury pomieszczeń. W dalszej części opracowania przedstawiono sylwetki wybranych mieszkańców Pelplina, którzy w sposób szczególny wpisali się w karty historii przez swoje zasługi nie tylko dla miasta i lokalnej społeczności, ale również w skali kraju. Autorka artykułu ma zamiar prowadzić kolejne badania związane z powyższym tematem.

 

Słowa klucze: badania archeologiczne, cmentarze, historia funeralna, krypty, mieszkańcy Pelplina, pochówki

 

 

 

Summary

The History of Pelplin’s Necropolis.

A Contribution to the Studies of Pelplin’s Funerals of the Past

 

The article presents outline of history of Pelplin’s cemeteries. There were collected most important information about three cemeteries which existed or still are in town, namely the ones in Saint Virgin Mary’s cathedral Basilica, small cemetery near Corpus Christi church and parish cemetery, on which funerals are done till today. There was one more cemetery mentioned, which does not exist anymore, the so called choleric, but because of poor information about it, it was not described in details. In article history of particular places where deceased are buried is presented, in case of cathedral these are catacombs, designed mainly to priesthood (only deserved seculars were buried there), and all tombstones are flat there, except one, where bishop Jan Bernard Szlaga was buried in 2012. Other two cemeteries are open fields, where there are buried both seculars and piresthood situated lower in church’s hierarchy (only one bishop was buried on parish cemetery - bishop Konstantyn Dominik). Also newest archeological research in cathedral’s crypts carried out in 2014 were mentioned (two out of three crypts were researched), which was connected also with some restoration works securing walls in some spaces. In further part of this elaboration, some profiles of chosen Pelplin’s inhabitants were presented. Author of this article is going to do some more research on this subject.

 

Keywords: archaeological research, cemeteries, funeral history, crypt, Pelplin’s inhabitants, burials

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH