Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Koncepcja cierpienia duchowego w oparciu o listy św. ojca Pio z Pietrelciny

Ks. Robert Elak

UMK Toruń

 

Koncepcja cierpienia duchowego

w oparciu o listy św. ojca Pio z Pietrelciny

 

 

 

 

Streszczenie

 

Ojciec Pius Forgione jest jednym z najbardziej rozpoznawanych świętych XX wieku. Historia zapamiętała go jako pogodnego i radosnego mnicha pobłogosławionego przez Boga darem stygmatów. Jednakże jego życie, które z zewnątrz wydawało się wesołym, było w istocie pełne cierpienia natury duchowej. Możemy wyróżnić następujące cierpienia Ojca Pio: ciemna noc duszy i wynikająca z niej oziębłość, walka ze skrupułami, poczucie osamotnienia, ataki szatańskie (nękanie), brak zrozumienia ze strony kierowników duchowych, błądząca wyobraźnia i pokusa pychy. Nie mniej jednak, z pomocą kierowników duchowych, ojców Augustyna i Benedykta, mężnie zniósł on wszystkie przeciwności i duchowe cierpienia, stale wzrastając w świętości.

 

Słowa klucze: cierpienie, próba, wiara

 

 

 

 

Summary

The Notion of Spiritual Suffering
on the Basis of the Letters of St Padre Pio of Pietrelcina

 

Padre Pio Forgione is one of the most recognizable saints of the 20th century. The history has remembered him as a cheerful and happy monk who was blessed by God with stigmata. However, what from the outside seemed to be a cheerful life, was in fact full of suffering of a spiritual nature. We can distinguish the following sufferings of Padre Pio: “the dark night of the spirit” and the interior coldness resulting from it; the struggle with scruples; the feeling of loneliness; Satan’s assaults (encirclement); lack of comprehension of his spiritual directors; the imagination being led astray and finally the temptation of vanity. Nevertheless, with the help of his spiritual directors, fathers Augustine and Benedict, he bravely endured all adversities and spiritual sufferings in order to steadily grow in holiness.

 

Keywords:suffering, trial, faith

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH