Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Teologiczne rozumienie nadziei

Ks. Łukasz Delewski

UMK Toruń

 

Teologiczne rozumienie nadziei

 

 

 

 

Streszczenie

 

Nadzieja jest motorem działania człowieka. Dla ukazania obrazu cnoty nadziei trzeba wskazać biblijne podstawy tego pojęcia, a w kontekście nadziei jako cnoty w życiu teraźniejszym należy zwrócić uwagę na to, że człowiek powinien mieć nadzieję na pomoc Boga w zdolności odwzajemnienia Jego miłości i spełniania Jego poleceń. Teologia nadziei współcześnie wskazuje na człowieka mającego nadzieję na osobiste zbawienie, ale przez laicyzację współczesnego świata staje się obojętny na budowanie lepszego świata.

Należy stanąć wobec pytania: „w czym możemy pokładać nadzieję?”. Do odpowiedzi na to pytanie potrzebne jest przedstawienie dialogu między chrześcijaństwem a okresem nowożytnym, w którym chrześcijanie powinni na nowo przypatrywać się swojej nadziei i uczyć się jej.

 

Teologia moralna życia osobistego wskazuje na trzy podstawowe zagadnienia związane z nadzieją jako eschatologicznym ukierunkowaniem życia chrześcijańskiego. Pierwszym z nich jest dar samej nadziei, w którym należy rozpocząć od zbadania, czym ona jest w swej istocie. Szczególnym motywem nadziei jest miłość Boga skierowana w stronę człowieka, który, ufny w Opatrzność, pragnie osiągnąć życie wieczne. Życie nią sprawia, że łatwiej człowiekowi jest przejść przez wszelkie próby i walki z pokusami. Do pełnego obrazu cnoty nadziei należy przedstawić grzechy przeciwko niej. Jako najcięższe wykroczenie należy uznać rozpacz, czyli pełne i dobrowolne zejście z drogi prowadzącej ku zbawieniu.

Przysłowie mówi, że „nadzieja umiera ostatnia” i tak staje się ona dla człowieka czymś niezbędnym do normalnego funkcjonowania w świecie. Teologia umieszcza nadzieję wśród cnót teologalnych – najistotniejszych dla wierzącego człowieka, odnoszących się bezpośrednio do samego Boga i budujących z Nim relacje. Człowiek, jako istota społeczna szukająca relacji, rozpoczyna wszystko od nadziei, która jest fundamentem jego życia.

 

Słowa kluczowe: nadzieja, cnota, życie wieczne, rozpacz, Sąd Ostateczny, Opatrzność Boża

 

 

Summary

Theological Understanding of Hope

 

Hope is the driving force of human activity. To fathom the virtue of hope, it is necessary to focus on the biblical roots of this notion. In the context of hope as virtue in the contemporary world, it is essential to point out that man should have hope for God’s help in reciprocating his love and fulfilling his will. Contemporary theology of hope concentrates on the man who hopes for salvation but because of the secularization of today’s world he or she becomes indifferent to building a better world.

The question we need to face today is what can we place our hope in. To answer it, we need to have a look at the dialog between Christianity and the modern era when Christians should once again focus on their hope and re- learn it.

The moral theology of one’s private life indicates three basic facets related to hope as the eschatological approach to the Christian life. The first one is the hope itself, the very essence of the idea. An important part of hope is God’s love directed on a human being who trusts the Providence and wants to gain the eternal life.

Hope helps people to withstand the difficulties and the temptations in life. However, to understand fully the virtue of hope, we need to consider the sins against it. The most serious one is despair which means a total and deliberate diversion from the path leading to salvation.

A proverb says that hope dies last which proves that it is an inseparable and essential element of our existence. Theology situates hope among theological virtues – the most important ones for a believer – as they relate us directly to God and build a relationship with him. The human person is a social being who tries to establish his or her relationship with God. This effort begins with hope which is the foundation of our lives.

 

Keywords:hope, virtue, eternal life, despair, Judgement Day, Divine Providence

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH