Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Kerygmat i popkulturowe chrześcijaństwo w literaturze współczesnej na przykładzie Jezusa z Judenfeldu Jana Grzegorczyka

Aleksandra Chylewska-Tölle

UAM Poznań

 

Kerygmat i popkulturowe chrześcijaństwo w literaturze współczesnej na przykładzie Jezusa z Judenfeldu Jana Grzegorczyka

 

 

 

Streszczenie

 

Popkultura jest zjawiskiem, które na trwałe wniknęło nie tylko do szeroko rozumianej kultury religijnej, lecz również do literatury wpisującej się zarówno w nurt tzw. nowej ewangelizacji, jak i tej, kreującej obraz Kościoła bez widocznych ambicji duszpasterskich. Widoczny jest przy tym „recykling” treści religijnych, czyli tworzenie nowych jakości za pomocą zaczerpniętych z tradycji elementów, zlokalizowanych w przestrzeni życia codziennego. Celem niniejszego artykułu jest wyeksponowanie w powieści Jana Grzegorczyka Jezus z Judenfeldu (2012) roli popkulturowego przekazu. Strategia narracyjna Grzegorczyka ściśle przylega do mniej lub bardziej wyraźnej kontestacji tradycyjnego modelu Kościoła oraz do zakwestionowania „tradycyjnego” obrazu duchownego, a obecnym w polskiej literaturze współczesnej wzorcom tożsamościowym towarzyszy poszukiwanie nowego, prowokacyjnego języka.

 

Słowa kluczowe: popkultura, chrześcijaństwo, literatura współczesna, kerygmat, ekumenizm

 

 

 

Summary

Preaching of the Gospel and the Pop Culture Christianity
in the Contemporary Literature.
The case of
Jezusz Judenfeldu (Jesus of Judenfeld) by Jan Grzegorczyk

 

The pop culture isa phenomenondeeply penetrating the religious culture in its broader meaning. It also influences both the literature belonging to the genre of so-called new evangelisation and the literature portraying the Church without any pastoral agenda. One can observe a certain kind of “recycling” of the religious contents by creating a new quality using the traditional elements seen in everyday life. The aim of this article is to highlight the role of the pop culture in the novel Jezus z Judenfeldu (2012) by Jan Grzegorczyk. The narrative strategy of Grzegorczyk is a more or less explicit critique of the traditional Church model and the “traditional” image of a priest. The identity models present in the contemporary Polish literature clash with a new, provocative language.

 

Keywords:Pop culture, Christianity, contemporary literature, preaching of the Gospel, ecumenism

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH