Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Spis treści / TABLE OF CONTENTS

Spis treści

 

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLIX

 

Artykuły NAUKOWE

 

Ks. Jarosław Babiński – Przemiany kulturowo-ideowe współczesności,
jako znak zobowiązujący dla Kościoła. Interpretacja kultury
według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 13

Aleksandra Chylewska-Tölle – Kerygmat i popkulturowe
chrześcijaństwo w literaturze współczesnej na przykładzie
Jezusa z Judenfeldu
Jana Grzegorczyka 29

Ks. Łukasz Delewski – Teologiczne rozumienie nadziei 43

Ks. Robert Elak – Koncepcja cierpienia duchowego
w oparciu o listy św. ojca Pio z Pietrelciny 57

Magdalena Grzebińska – Historia pelplińskich nekropolii.
Przyczynek do badań historii funeralnej Pelplina 69

O. Pascal Habimana – L’eschatologie comme point culminant
de la religion traditionnelle au Rwanda. Eschatology
as the culmination of traditional religion in Rwanda 87

Ks. Tomasz Huzarek – Kłopoty z tożsamością – czyli Parfita Dereka
głos w sprawie i nieredukcjonistyczna odpowiedź 101

Ks. Robert Kaczorowski – Tak zwane „msze polskie” opublikowane
Zbiorze pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego
i domowego
oraz w Melodyach do zbioru pieśni nabożnych
(…) do grania na organach i śpiewania na cztery głosy

w Pelplinie w 1871 roku. Konkluzja 117

Ks. Wojciech Kardyś – Określenia, imiona i personifikacje demonów
oraz ich pochodzenie według apokryficznego
Testamentu Salomona 133

Agnieszka Kobus – Rozwój organizacji dekanalnej Kościoła gdańskiego 147

Karolina Kochańczyk-Bonińska – The Concept of the Cosmos
according to Basil the Great’s On the Hexaemeron 161

Piotr Koprowski – Nie-bezgrzeszna, wczesna młodość
w świetle Dziennika Duszy Jana XXII
Spowiedzi motyla Janusza Korczaka 171

Ks. Sławomir Kunka – Mąż i żona – dzieci jednego Ojca.
Personalistyczny przyczynek do protologii integralnej 185

O. Piotr Liszka cmf – Źródło i rozwój gnozy hellenistycznej
w chrześcijaństwie 201

Ks. Marek Łangowski – Wulnerabilność w życiu i filozofii
Emmanuela Mouniera 215

Seweryn Pauch – Występki w posiadłościach cystersów pelplińskich
na kartach Kroniki Pelplińskiej 229

Ks. Przemysław Sawa – Benedykta XVI teologia odnowy Kościoła.
Wokół eklezjologii nowej ewangelizacji 245

Christian Schaller – Eklezjologia Soboru Watykańskiego II
w pismach Josepha Ratzingera 269

Tomasz Stępień – „Nisi credideritis, non intelligetis” –
belief as natural cognition in the writings of St Augustine 287

Dariusz Szkutnik – Teleologia w metodologii witalizmu Hansa Driescha 301

Ks. Janusz Szulist – Uwarunkowania jednostkowe kształtowania
społeczeństwa pluralistycznego w pismach
Josepha Ratzingera/Benedykta XVI 315

Paweł Szumski – Korekta posoborowej reformy liturgicznej szansą
zachowania tożsamości katolickiej we współczesnym świecie 331

Msgr. Wiesław Śmigiel – To be a Missionary Church in Poland
in the light of Pope Francis’ Teachings 347

Agnieszka Trzcińska – Odłączenie się od Kościoła katolickiego
a ochrona danych osobowych w świetle prawa powszechnego 357

Ks. Krzysztof Węsierski – Dar Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny przejawem Bożego miłosierdzia 369

Maciej Wojcieszak – Moralność małżeńska oraz seksualna świeckich
chrześcijan w Galii w świetle postanowień późnoantycznych
synodów galijskich 381

 

 

RECENZJE i omówienia

 

Ks. Jarosław Babiński – Recenzja: Anthony Kenny, Geschichte
der abendländischen Philosophie
, t. 1: Antike,
t. 2: Mittelalter, t. 3: Moderne, t. 4: Neuzeit, 2.,
unveränderte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 395

Ewa K. Czaczkowska – Recenzja: Studia Soborowe, t. II,
cz. 2: Historia i recepcja Vaticanum II, red. Michał Białkowski 399

Ks. Arkadiusz Drzycimski – Recenzja: Bp Wiesław Śmigiel,
Eklezjalność zrzeszeń religijnych 405

Aleh Kananovich – Kontekstualna teologia rodziny na Białorusi 409

Ks. Wiesław Kraiński – Omówienie książki: Zbigniew Marten,
Psychologia zeznań. 423

Grzegorz Kamil Szczecina – Recenzja książki: Andrzej Niedużak,
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W drodze do świętości 441

Ks. Janusz Szulist – Recenzja książki: Maeander des Kulturtransfers.
Polnischer und deutsche Katholizismus im 20. Jahrhundert,

red. A. Chylewska-Toelle, C. Heidrich, . 447

Agnieszka Trzcińska – Recenzja książki: Małżeństwo jako zawarty
związek mężczyzny i kobiety
, red. T. Rakoczy 451

 

Summary 457

 

Informacje dla autorów 459

 

TABLE OF CONTENTS

 

PELPLIN STUDIES VOL. XLIX

 

 

articles

 

 

Rev. Jarosław Babiński – Cultural and Ideological Transformations
of Modernity as a Binding Condition for the Church.
Joseph Ratzinger/Benedict XVI’s Interpretation of Culture
13

Aleksandra Chylewska-Tölle – Preaching of the Gospel
and the Pop Culture Christianity in the Contemporary
Literature. The case of
JezusJudenfeldu
(Jesus of Judenfeld) by Jan Grzegorczyk 29

Rev. Łukasz Delewski – Theological Understanding of Hope 43

Rev. Robert Elak – The Notion of Spiritual Suffering
on the Basis of the Letters of St Padre Pio of Pietrelcina
57

Magdalena Grzebińska – The History of Pelplin’s Necropolis.
A Contribution to the Studies of Pelplin’s Funerals of the Past 69

Rev. Pascal Habimana – Eschatology as the Culmination
of the Traditional Religion in Rwanda
87

Rev. Tomasz Huzarek – The Problem of Self-Awareness.
Parfit Derek’s Proposition and the Non-Reductionist Response
101

Rev. Robert Kaczorowski – The Musical Setting
for the
Polish Mass Published in Pelplin in 1871 117

Rev. Wojciech Kardyś – The Designations, Names and Personifications
of Demons and Their Provenance According
to the Pseudoepigraphical
Testament of Solomon 133

Agnieszka Kobus – The Organisational Development
of the Deaneries in the Church of Gdańsk
147

Karolina Kochańczyk-Bonińska – The Concept of the Cosmos
according to Basil the Great’s
On the Hexaemeron 161

Piotr Koprowski – The Sinful Adolescence in the Light
of John XXIII’s
Journal of a Soul and Janusz Korczak’s
Spowiedź Motyla (Confession of a Butterfly) 171

Rev. Sławomir Kunka – Husband and Wife as the Children of One Father.
A Personalist Contribution to the Integral Protology
185

Rev. Piotr Liszka cmf – The Source and the Development
of the Hellenistic Gnosis in Christianity
201

Rev. Marek Łangowski – Vulnerability in Life and Philosophy
of Emmanuel Mounier
215

Seweryn Pauch – Crime Acts in Pelplin Cistercian Estates
in the Light of the Chronicle Archives
229

Rev. Przemysław Sawa – Benedict XVI’s Theology of the Renewal
of the Church. The Ecclesiology of the New Evangelization
245

Christian Schaller – The Vatican II Ecclesiology
in Joseph Ratzinger’s Writings
269

Tomasz Stępień – Nisi credideritis, non intelligetis – Belief
as a Form of Natural Cognition in St Augustine’s Writings
287

Dariusz Szkutnik – Teleology in the Methodology
of Vitalism of Hans Driesch
303

Rev. Janusz Szulist – Individual Determinants
in Shaping of Pluralistic Society in the Writings
of Joseph Ratzinger / Benedict XVI
317

Paweł Szumski – The Correction of the Post-Conciliar Liturgical
Reform as a Chance to Preserve the Catholic Identity
in the Modern World
333

The Most Rev. Wiesław Śmigiel – To be a Missionary Church
in Poland in the light of Pope Francis’ Teachings 349

Agnieszka Trzcińska – Leaving the Catholic Church
and the Personal Data Protection in the Light of the Civil Law
359

Rev. Krzysztof Węsierski – The Gift of the Blessed Virgin Mary’s
Immaculate Conception as a Sign of the Divine Mercy
371

Maciej Wojcieszak – Conjugal and Sexual Morality of Lay Christians
in Gaul in the Light of the Regulations
of the Late Antiquity Gallic Synods
383

 

 

 

OTHER PAPERS

 

Rev. Jarosław Babiński – A Book Review of: Anthony Kenny,
Geschichte der abendländischen Philosophie, t. 1: Antike,
t. 2:
Mittelalter, t. 3: Moderne, t. 4: Neuzeit, 2.,
unveränderte Auflage, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 395

Ewa K. Czaczkowska – A Book Review of: Studia Soborowe, t. II,
cz. 2:
Historia i recepcja Vaticanum II, ed. Michał Białkowski 399

Rev. Arkadiusz Drzycimski – A Book Review of: : The Most Rev. Bishop
Wiesław Śmigiel,
Eklezjalność zrzeszeń religijnych 405

Aleh Kananovich – The Contextual Theology of Family in Belarus 409

Rev. Wiesław Kraiński – A Book Review of: Zbigniew Marten,
Psychologia zeznań. 423

Grzegorz Kamil Szczecina – A Book Review of: : Andrzej Niedużak,
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W drodze do świętości 441

Rev. Janusz Szulist – A Book Review of: : Maeander des Kulturtransfers.
Polnischer und deutsche Katholizismus im 20. Jahrhundert,
ed. A. Chylewska-Toelle, C. Heidrich, . 447

Agnieszka Trzcińska – A Book Review of: Małżeństwo jako zawarty
związek mężczyzny i kobiety
, ed. T. Rakoczy 451

 

Summary in English 457

 

Information for Prospective Contributors 459

 

 

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH