Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Nadesłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w żadnej w formie ani złożone do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzentów wspomagających. Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artykułu na stronie internetowej "Studiów Pelplińskich”.
Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania "Studiów Pelplińskich”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.

Wymagania tekstowe


Przesłany do redakcji tekst powinien spełniać następujące kryteria:

 • Tekst zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, *docx lub RTF.
 • Objętość teksu nie przekracza 15 stron formatu A4 (30000 znaków).

Wymagania co do czcionki i akapitu:

 • czcionka Times New Roman o wielkości 12; odstęp 1,5 wiersza bez wcięć i przenoszenia wyrazów; akapity zaznaczone enterem; brak wyróżnień w tekście; wszystkie marginesy w wielkości 2 cm.

Przypisy i odnośniki bibliograficzne według wzoru przyjętego przez Redakcję "Studiów Pelplińskich”, co zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Poprawność językowa tekstu.

 • Tekst zawiera następujące załączniki w języku polskim i angielskim: streszczenie (w języku polskim: ok. 800 znaków ze spacjami; w języku angielskim: ok. 1500 znaków ze spacjami), tytuł oraz alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe (nie więcej niż 10).
 • Nota bibliograficzna o autorze zawierająca następujące elementy: imię i nazwisko, rok urodzenia, tytuł naukowy, stanowisko i miejsce pracy, adres do korespondencji, e-mail.

Zachęcamy do publikacji w "Studiach Pelplińskich”.

Sposób cytowania

Odwołania do literatury winny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować cały zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony. Na końcu artykułu zamieścić spis literatury.

Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • Książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak: "w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót: "red.”, inicjał i nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy.
 • Materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu.

W zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, tejże, dz.cyt., …dz. cyt.
W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu cytowania prosimy o kontakt z Redakcją.

Kryteria recenzowania artykułów naukowych

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:

 • Zgodność tytułu z treścią.
 • Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
 • Merytoryczna wartość pracy.
 • Właściwe ujęcie struktury pracy.
 • Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
 • Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
 • Poprawność cytowania literatury.
 • Zdatność artykułu do druku.

Zeskanowany wzór recenzji znajduje się w załączeniu.

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2019" upływa z dniem 15 czerwca 2019 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH