Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

Informacje dla autorów

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Nadesłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w żadnej w formie ani złożone do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzentów wspomagających. Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia artykułu na stronie internetowej "Studiów Pelplińskich”.
Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania "Studiów Pelplińskich”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.

Wymagania tekstowe


Przesłany do redakcji tekst powinien spełniać następujące kryteria:

 • Tekst zapisany w jednym z następujących formatów: *.doc, *docx lub RTF.
 • Objętość teksu nie przekracza 15 stron formatu A4 (30000 znaków).

Wymagania co do czcionki i akapitu:

 • czcionka Times New Roman o wielkości 12; odstęp 1,5 wiersza bez wcięć i przenoszenia wyrazów; akapity zaznaczone enterem; brak wyróżnień w tekście; wszystkie marginesy w wielkości 2 cm.

Przypisy i odnośniki bibliograficzne według wzoru przyjętego przez Redakcję "Studiów Pelplińskich”, co zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Poprawność językowa tekstu.

 • Tekst zawiera następujące załączniki w języku polskim i angielskim: streszczenie (w języku polskim: ok. 800 znaków ze spacjami; w języku angielskim: ok. 1500 znaków ze spacjami), tytuł oraz alfabetycznie uporządkowane słowa kluczowe (nie więcej niż 10).
 • Nota bibliograficzna o autorze zawierająca następujące elementy: imię i nazwisko, rok urodzenia, tytuł naukowy, stanowisko i miejsce pracy, adres do korespondencji, e-mail.

Zachęcamy do publikacji w "Studiach Pelplińskich”.

Sposób cytowania

Odwołania do literatury winny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować cały zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony. Na końcu artykułu zamieścić spis literatury.

Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • Książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak: "w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót: "red.”, inicjał i nazwisko redaktora, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy.
 • Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy.
 • Materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu.

W zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, tejże, dz.cyt., …dz. cyt.
W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w kwestii sposobu cytowania prosimy o kontakt z Redakcją.

Kryteria recenzowania artykułów naukowych

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu:

 • Zgodność tytułu z treścią.
 • Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.
 • Merytoryczna wartość pracy.
 • Właściwe ujęcie struktury pracy.
 • Poprawność stosowanej terminologii naukowej.
 • Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.
 • Poprawność cytowania literatury.
 • Zdatność artykułu do druku.

Zeskanowany wzór recenzji znajduje się w załączeniu.

 


Information for prospective contributors

Please send papers to:

Redakcja "Studiów Pelplińskich”
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  The articles should not have been published in any form or given to other journals to be published. All the papers are subject to evaluation and assessment by the editors. Every article undergoes a review by two independent experts. Both authors and reviewers do not know their identity. The evaluation criteria as well as the list of reviewers can be found in the website. An author will be notified about his or her paper's acceptance or rejection and further instruction about necessary amendments may be given. As soon as the editing process is complete, the authors will be sent the ultimate version of the text for final acceptance. The editors may wish to publish the paper online on the "Pelplin Studies" website. There is a deadline for reviews of books already published. In the case of Polish books the period of time between the publication of the book to be reviewed and the "Pelplin studies" edition cannot be longer than 2 years. For foreign book this deadline is prolonged to 4 years..

Formatting guidelines


All the papers to be published should meet the following criteria:

 • saved in one of the following formats: *.doc, *.docx or *.rtf
 • maximum length of the paper not exceeding 15 A4 pages (30000 characters)
 • font type: Times New Roman, size - 12, 1,5 gap between lines with paragraphs marked by "enter" only, no word division, no words in bold or underlined, all margins width - 2 cm
 • all citations and bibliography formatted according to "Pelplin Studies" guidelines (available on the website)
  language correctness of the text
 • to be attached in Polish and in English: summary (800 characters with spaces in Polish and 1500 characters with places in English, title and alphabetically ordered keywords (not more than 10)
 • the bibliographical note of the author should include: names, date of birth, academic degree, current occupation, correspondence address, e-mail.

We strongly encourage to publish your papers in "Pelplin Studies"

Quotation guidelines

Any sources quoted should be listed in the form of a footnote at the bottom of the page according to the Oxford method and separation by comas. The initial quotation should have the entire bibliographical entry and the next ones can have the abbreviated form. At the end of the paper the bibliography should added.


The format of the footnotes is the following:

 • for books: first name initial, last name, the title in italics, publication place and year, page number(s) referred to
 • for papers in edited books: first name initial, last name, the title in italics, the mark 'in:', the book title, the abbreviation 'ed.' editor's name initial and last name , publication place and year, page number(s) referred to
 • for journal articles: name initial, last name, the title in italics, journal title in inverted comas, publication place and year, volume number, page number(s) referred to
 • for online sources: first name initial, last name, the title in italics, website link, access date
 • in the shortened form the following abbreviations should be used: Ibid., op.cit, etc.
 • W zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, tejże, dz.cyt., …dz. cyt.

Should you have any questions, please contact the editor.

The criteria for reviewing the papers

The reviewers apply the following criteria for paper evaluation:correspondence between the title and the contents

 • correspondence between the summary and the keywords and the contents
 • substantial value of the research done
 • paper's structure
 • correctness of the scientific terminology used in the paper
 • adequacy of the conclusions made
 • formal correctness of the quotations made
 • paper's printability.

The scanned version of the review template is to be found in the attachments.

 

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH