Redakcja "Studiów Pelplińskich" Plac Mariacki 7 83-130 Pelplin. www.studiapelplinskie.pl / email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl, tel. 58 536 5102

HOME

Studia Pelplińskie

"Studia Pelplińskie" są wydawane przez Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Periodyk pelpliński jest rocznikiem prezentującym artykuły z teologii i innych dziedzin humanistycznych.


Pierwszy numer rocznika ukazał się w 1969 roku z inicjatywy ks. bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego. Przesłaniem i założeniem  ówczesnego czasopisma było wskrzeszenie świetności naukowej środowiska chełmińskiego, właściwej okresowi międzywojennemu. Zamiarem było również promowanie opracowań naukowych dotyczących Pomorza oraz aktywne włączenie się w nurt odnowy posoborowej.
Kolejnymi wydawcami "Studiów Pelplińskich" byli: Kuria Biskupia Diecezji Chełmińskiej (1969-1983), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Chełmińskiej (1984-1989), Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" (1990-1997),  Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej (od 2013).


Redaktorami "Studiów Pelplińskich" byli natomiast: ks. Eugeniusz Wajszczak (1969), ks. Wacław Eborowicz (1971-1979), bp Zygfryd Kowalski (1980-1981), ks. Jerzy Buxakowski (1982-1992), ks. Wiesław Mering (1996-2002), ks. Antoni Bączkowski (2003-2013), ks. Janusz Szulist (od 2013).


"Studia Pelplińskie" są czasopismem recenzowanym. Kryteria przyjęcia tekstów naukowych, jak też proces oceny artykułów, znajduje się na stronie internetowej czasopisma:
Misją "Studiów Pelplińskich" jest integracja środowiska naukowego diecezji oraz propagowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zdobyczy badawczych ludzi Pomorza.

The main editor of "Pelplin Studies" is the Provost of the Priestly Seminary of Pelplin. The journal contains articles from such fields of knowledge as Sacred Theology and Humanities. The first volume was published in 1969 as an initiative of the Most Revd Bishop Kazimierz Jozef Kowalski. The aim of the journal in those days was to reanimate the activities of the academic and research circles of the Culm (Chelmno) Diocese which had been flourishing in the interwar period. Another ambition of the journal was fostering local research focused on the Pomerania region and to contribute to the ecclesial renewal that followed the Second Vatican Council.


The publishers of "Pelplin Studies" in the chronological order were: the Diocesan Curia (1969-1983), the Priestly Seminary of Pelplin (1984-1989), The Publishing House of the Priestly Seminary of Pelplin "Bernardinum" (1990-1997) and the Provost of the Priestly Seminary of Pelplin (since 2013).
The main editors of "Pelplin Studies" were: Rev. Eugeniusz Wajszczak (1969), Rev. Waclaw Eborowicz (1971-1979), Most Rev. Bishop Zygfryd Kowalski (1980-1981), Rev. Jerzy Buxakowski (1982-1992), Rev. Wieslaw Mering (1996-2002), Rev. Antoni Baczkowski (2003-2013) and Rev. Janusz Szulist (since 2013).


"Pelplin Studies" is a reviewed research journal. The criteria for prospective papers and the details of the review process can be found on the journal's website: www.studiapelplinskie.pl.


The purpose of the "Pelplin Studies" journal is to integrate the researchers of the Diocese of Pelplin and to promote on the national and international level the research activities done in the Pomerania region.

OSTATNI NUMER

STUDIA PELPLIŃSKIE TOM XLV

Rozprawy i przyczynki

Ks. Sławomir Kunka - Ojcostwo i św. Józef 11

Ks. Wojciech Niemczewski - Płynna religia 21

więcej...

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Termin nadsyłania artykułów i recenzji do "Studiów Pelplińskich 2016" upływa z dniem 31 maja 2018 roku.

Teksty do publikacji przesyłać na adres:

Redakcja "Studiów Pelplińskich"
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin
email: studiapelplinskie@diecezja-pelplin.pl

Copyright: Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o.
ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713
Czasopismo indeksowane: Index Copernicus, CEJSH